d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

แม่สอด มอบปัญญาบัตร ผู้นำเปลี่ยนแปลงการเมือง

342

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จัดพิธีมอบปัญญาบัตร สำหรับนักเรียนโรงเรียนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเมืองแม่ปะ รุ่นที่ 1

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

วันที่ 19 มกราคม 2562 ที่เฮือนคำฟ้ากอล์ฟรีสอร์ท ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายนิรันดร์ นันตาลิต อัยการจังหวัดตาก ร่วมเป็นประธานมอบใบปัญญาบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเมืองแม่ปะ รุ่นที่ 1 โดยมีนายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ร่วมนำนักเรียน โรงเรียนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเมืองแม่ปะ รุ่นที่ 1 จำนวน 75 คน เข้าร่วมรับมอบใบปัญญาบัตรในครั้งนี้

สำหรับโรงเรียนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง เมืองแม่ปะ ได้มีการเริ่มดำเนินการเรียนตามหลักสูตร ตั้งแต่ วันที่ 17 กันยายน 2561 และมีการเรียนการสอนต่อเนื่อง เดือนละ 2 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ ให้แกนนำชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ จากการประชุม มาปรับใช้ในการพัฒนาทัศนคติ ขับเคลื่อนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงชุมชนตำบลแม่ปะ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์เชิงระบบโดยเน้นการวิเคราะห์ระบบการจัดการของชุมชนท้องถิ่นของตนเอง เพื่อต่อยอดและเตรียมความพร้อมสำหรับการถ่ายทอดความรู้ ในการขยายผลไปสู่ โรงเรียนผู้นำ แห่งการเปลี่ยนแปลงรุ่นต่อไป


อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ได้เล็งเห็นความสำคัญ กับผู้นำภายในท้องถิ่น อันเป็นบุคคลากรหลักที่มีความสำคัญ ในการเป็นผู้นำ ในการบริหารและพัฒนาชุมชน ไปสู่การบรรลุความสัมฤทธิ์ผลตามภารกิจ อันเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ เพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารองค์กรและชุมชน สามารถถ่ายทอดให้กับผู้นำรุ่นต่อไป รวมทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือที่เอื้ออำนวยต่อการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้ในวันดังกล่าว ยังได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ ครูวิทยากร จิตอาสา ที่ร่วมเสียสละ ตนเอง เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนในหลักสูตรนี้อีกด้วย
ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น