ข่าวการศึกษา

สพป.ตาก เขต 2 จับมือวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเปิดบ้านอาชีวะ

สพป.ตาก เขต 2 จับมือวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด จัดนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเปิดบ้านอาชีวะ

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายชุติเดช มีจันทร์ ปลัดจังหวัดตาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) พื้นที่ชายแดน จังหวัดตาก ร่วมเปิดงานนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเปิดบ้านอาชีวะ มุ่งหวังเพื่อพัฒนาพลเมืองในพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดตาก

โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จากแผนพัฒนาจังหวัดตาก ที่มีความมุ่งหวัง เพื่อพัฒนาพลเมืองในพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดตาก ให้มีศักยภาพด้านการให้บริการและพัฒนารูปแบบของการท่องเที่ยว ด้วยการนำบริบทและสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศที่มีอยู่ของพื้นที่ เพื่อเป็นการรสร้างจุดขายทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ควบคู่กับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตลอดจนจัดทำระบบข้อมูลทางการท่องเที่ยว ได้อย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

การดำเนินโครงการในโรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 จัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิศึกษา ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา อำเภอท่าสองยาง โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 อำเภอพบพระ โรงเรียนบ้านกล้อทอ และ โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล อำเภออุ้มผาง

กำหนดให้สถานศึกษาจัดทำระบบข้อมูลการท่องเที่ยว เพื่อเป็นพื้นฐานของการสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวและหัตถอุตสาหกรรมให้เกิดขึ้น ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อไปสู่เป้าหมายของโครงการมาตามลำดับ อีกทั้งยังมีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุน แนะแนวการศึกษาต่อ และข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนที่จบชั้นสูงสุด ของการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ และ งานการจัดการศึกษาสายอาชีพและทวิศึกษา จึงเห็นว่าเป็นการเหมาะสม

ในการจัดกิจกรรม เพื่อนำเสนอหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนสายอาชีพ ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้รับทราบ ตามนโยบายการส่งเสริมการศึกษาต่อในสายอาชีพของจังหวัดตาก การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสรุปและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มุ่งพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนทวิศึกษา และรูปแบบการท่องเที่ยวและบริการเชิงนิเวศ และเพื่อนำเสนอความรู้เชิงวิชาการและทักษะของหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนสายอาชีพแต่ละสาขา ของการศึกษาอาชีวศึกษา ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อเมื่อจบการศึกษา โดยในการดำเนินงานทุกกิจกรรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด คณะทำงานทุกฝ่ายและสถานศึกษาทวิศึกษาในสังกัด

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close