กองทัพภาคที่ 3 เตรียมพร้อมรับมือไฟป่า-หมอกควัน ค่าฝุ่นละออง ภาคเหนือตอนบน

1504

กองทัพภาคที่ 3 เตรียมพร้อมรับมือไฟป่า-หมอกควัน ค่าฝุ่นละออง ภาคเหนือตอนบน

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลตรี อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยกำลังพล จัดการประชุม Video Conference กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง ” แนวทางนโยบายในการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ”

โดยมีหน่วยเข้าร่วมปฏิบัติการดังนี้ มณฑลทหารบกที่ 32 , มณฑลทหารบกที่ 33 , มณฑลทหารบกที่ 34, มณฑลทหารบกที่ 35 , มณฑลทหารบกที่ 37 , มณฑลทหารบกที่ 38 , มณฑลทหารบกที่ 310 , กองกำลังนเรศวร กองกำลังผาเมือง และหน่วยทหารทุกพื้นที่มีความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจร่วมกับส่วนราชการ, ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ในการบูรณาการ โดยมี พันเอก กฤติ พันธะสา เลขานุการ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3, พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนการจัดการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าให้ครอบคลุมและสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ตลอดจนค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี มีข้อห่วงใยต่อสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และได้มีข้อสั่งการในการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ในการมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา