เลขานุการศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงอนุรักษ์”ต้นขี้เหล็ก”

115

เลขานุการศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงอนุรักษ์”ต้นขี้เหล็ก”

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 พลตรี วีรยุทธ กวยะปาณิก เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 พร้อมด้วยคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุง อนุรักษ์ต้นขี้เหล็ก บริเวณแนวถนนเชียงใหม่ – ลำพูน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โดยมี พันเอก เจษฎา เงินกอบทอง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 , นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองลำพูน ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ รักษาการแทนนายกมนตรีเทศบาลตำบลอุโมงค์ ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานในการพัฒนาปรับปรุงต้นขี้เหล็ก การอนุรักษ์และฟื้นฟู รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการดังกล่าว ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุโมงค์

จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมชมการพัฒนาปรับปรุงต้นขี้เหล็ก บริเวณแนวถนนเชียงใหม่ -ลำพูน ตำบลอุโมงค์ สำหรับการดำเนินงานการอนุรักษ์ต้นขี้เหล็ก หลังจากที่ได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการกำหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลวัดเกตุ ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้งตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนดำเนินการใดๆ อันเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ถนนเชียงใหม่ลำพูน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟู ต้นขี้เหล็ก อายุ 100 กว่าปี ปลูกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 นับว่าเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญทั้งทางมรดกทางวัฒนธรรมของคนในพื้นที่และทางประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นควบคุมการจัดระบบนิเวศน์ รอบๆ บริเวณ เพื่อให้เกิดความสวยงามและมีความปลอดภัย เหมาะสมกับการเป็นถนนสายประวัติศาสตร์และเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูต้นขี้เหล็ก ร่วมกันอย่างจริงจัง