สพป.ตาก เขต 2 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่

716

สพป.ตาก เขต 2 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่


วันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. โดยมี นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธี
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีนโยบายให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี

เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ดำเนินการตามนโยบายโดยจัดเวทีประกวดแข่งขันความสามารถด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ทั้งระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุโขทัย ต่อไป


ด้าน นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เปิดเผยว่า “สพป.ตาก เขต 2 ได้จัดงานในครั้งนี้ขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิด “วิชาการก้าวนำ หัตถกรรมก้าวหน้า เด็กเหนือพัฒนา ภูมิปัญญาสู่สากล” ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โรงเรียนสังกัดสถานศึกษาเอกชน โรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็กนักเรียนสามารถแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพที่เป็นเลิศทางด้านวิชาการ ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่างๆ ซึ่งต้องขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้บุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษาทุกแห่ง ที่มีส่วนร่วมกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชนต่อไป

สำหรับสถานที่จัดการแข่งขัน มีด้วยกัน 8 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนแม่สอด โรงเรียนบ้านแม่ตาวโรงเรียนบ้านแม่ปะ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ และโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น