พิษณุโลก จัดพิธีในวันรัฐพิธี “ยุทธหัตถี” “วันกองทัพไทย”วันที่ 18 มกราคม  ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ตลอดจนพ่อค้า ประชาชน ประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

 

เนื่องในวันรัฐพิธียุทธหัตถี หรือวันกองทัพไทย เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงกอบกู้อิสรภาพประกาศความเป็นไทย ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ณ  ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณพระราชวังจันทน์  อำเภอเมืองพิษณุโลก 

จังหวัดพิษณุโลกได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ บัณฑิตประกาศพระบรมราชโองการบวงสรวงฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมาร์ชนเรศวร การแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม และแสดงศิลปะป้องกันตัวในการฟันดาบ กระบี่ กระบอง โดยนักเรียนจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

พร้อมกันนี้กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ พระรูปพระสุพรรณกัลยา และพิธีสวนสนามกระทำถวายสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้ทรงกระทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือมวลหมู่อริราชศัตรูทั้งปวง พระองค์ได้ประกาศอิสรภาพให้กับชนชาติไทย สร้างชาติไทยให้เป็นปึกแผ่น แข็งแกร่ง มีเอกราชตราบจนทุกวันนี้ และแผ่นดินเมืองพิษณุโลก “วังจันทน์”คือสถานที่พระราชสมภพ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นพระราชโอรสใน สมเด็จพระมหาธรรมราชา  พระวิสุทธิกษัตริย์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2098 ณ พระราชวังจันทน์พิษณุโลก เสด็จขึ้นครองราช เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเชี่ยวชาญการรบอย่างยิ่ง ทรงฉลาดในการวางแผนยุทธวิธีและอุบายกระบวนศึกที่ไม่เหมือนผู้ใดในสมัยเดียวกัน ทรงเป็นวีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถ ยิ่งทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย พระองค์เสด็จขึ้นครองราช เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2133 เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 สิริรวมการครองราชสมบัติ 15 ปี

ในการนี้ จังหวัดพิษณุโลก จัดการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ แสง สี เสียง “ยอยศยิ่งฟ้ามหาราชของแผ่นดิน” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม เริ่มเวลา 20.00 น.ณ พระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก