d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

มหัศจรรย์ล้านนา เทศกาลโคมล้านดวง

893

มหัศจรรย์ล้านนา เทศกาลโคมล้านดวง

a2f08fba7b612786bb2130a960693c2b.jpg

การจัดงานมหัศจรรย์ล้านนา จังหวัดลำพูน กับเทศกาลโคมแสนดวง มากกว่าโคมบูชา คือพลังศรัทธาของประชาชน ณ บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อ.เมืองลำพูน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย และถวายเพื่อเคารพสักการะพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง และเป็นประเพณีที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน จนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

สำหรับกำหนดการจัดงาน ประกอบด้วย วันที่ 25 กันยายน 2562 เป็นต้นไป เริ่มมีการบูชาโคมและแขวนโคมที่วัดพระธาตุหริภุญชัย อนุสาวรีย์จามเทวี และแขวนประดับโคมตามสถานที่ต่างๆ ในช่วงวันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 งานเทศกาล “โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ในวันที่ 29 ตุลาคม พิธีเปิดงาน โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)

มีการจัดกิจกรรมขบวนแห่โคมล้านนา 2,000 ดวง วันที่ 1- 10 พฤศจิกายน การแสดงทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับแปดจังหวัดภาคเหนือ กิจกรรมแลกเปลี่ยนระดับภาคเหนือกับภาคอีสาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนระดับประเทศระหว่างประเทศไทย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น

การประดับโคมไฟถนนคนเดิน”ข่วงพันปี”ถนนรถแก้วตลอดสาย จนถึงประตูมหาวัน ผ่านกาดหนองดอก เข้าสู่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ตั้งแต่เวลา 17.00 – 22.00 น.

ในวันที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 08.30 น. พิธีถวายโคมแด่องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย ขบวนแห่โคมถวายบูชาองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย และเวลา 19.30 น. พิธีถวายโคมแด่องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย บริเวณลานวัดพระธาตุหริภุญชัย วันที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 19.00 น. พิธีถวายโคมแด่พระนางจามเทวี ที่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี โดยเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 05.00 น. ฟังเทศน์มหาชาติ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย เวลา 10.00 น. การประกวดโคมลอยบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณี และการประกวดกระทงเล็ก ดอกไม้สด ที่ลานด้านทิศใต้วัดพระธาตุหริภุญชัย และเวลา 19.30 น. การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ของจังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ งานมหัศจรรย์โคมแสนดวงที่ลำพูน กำหนดอยู่ในปฏิทินและแผนตลาดการท่องเที่ยว ปี 2563 ของ ททท. สำนักงานลำปาง ภายใต้กิจกรรม “10 มหัศจรรย์ล้านนาที่ลำพูน” โดยมหัศจรรย์โคมแสนดวงที่ลำพูน ถือเป็นมหัศจรรย์ที่ 1 ที่ต้องการนำเสนอความสำคัญของโคมและสถานที่ศักดิ์และควรค่าแก่การเคารพ คือองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย 1 ใน 8 จอมองค์เจดีย์ในสยาม และปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัยที่มีความรุ่งเรืองมากว่า 1,300 ปี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมและสามารถวางแผนการเดินทางได้ล่วงหน้า

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้าสู่จังหวัดลำพูนมากขึ้น เพิ่มการกระจายรายได้ในพื้นที่ รวมถึงการเพิ่มวันพำนักเฉลี่ย และที่สำคัญสามารถตอบโจทย์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองได้อย่างดียิ่ง โดยคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาร่วมถวายโคมทั่วจังหวัดลำพูนเกินกว่าเป้าที่กำหนดคือแสนดวง และมีผู้มาเยือนจังหวัดลำพูนเกินกว่าจำนวนโคมเกือบเท่าตัว

ในอันที่จะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและกระจายรายได้ให้กับชุมชน ที่ทำโคมและทำสวยดอก(กรวยดอกไม้) ส่งให้กับวัด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนบูชา ถือเป็นรายได้ที่กระจายสู่ชุมชนตลอดห้วงการจัดงานในครั้งนี้กว่า 20,000,000 บาท

ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมสัมผัสงานเทศกาล “โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน”