d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

พิษณุโลก พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงส่งมอบถ่ายโอน รพ.สต.พลายชุมพล ให้เทศบาลตำบลพลายชุมพล

372

พิษณุโลก พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงส่งมอบถ่ายโอน รพ.สต.พลายชุมพล ให้เทศบาลตำบลพลายชุมพล


วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและส่งมอบ ถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพลให้อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลพลายชุมพล

โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก นายสำเนา อิ่มอ่อง สาธารณสุขอำเภอเมืองพิษณุโลก นายสันติ ศิริวัฒนไพศาล รอง ผอ.รักษาการในตําแหน่ง ผอ.สนง. สปสช.​เขต 2 พิษณุโลก นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช นายปรีชา แดงแสงทอง ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก นายเชษฐ์ เพชรนิล ผอ.รพ.สต. พลายชุมพล นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและส่งมอบถ่ายโอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล ให้แก่ เทศบาลตำบลพลายชุมพล เป็นขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยให้กระทรวงสาธารณสุข ต้องดำเนินการกระจายอำนาจ ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยให้กระทรวงสาธารณสุข ต้องดำเนินการกระจายอำนาจ ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นผลให้เกิด การถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุข ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าว


ระยะเวลาที่ผ่านมาเทศบาลตำบลพลายชุมพล ได้บริหารจัดการ การควบคุมป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในตำบลพลายชุมพลมาโดยตลอด ดังนั้นเทศบาลตำบลพลายชุมพล จึงขอรับการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุข และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล มาอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลพลายชุมพล เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทำให้ประชาชนในตำบลพลายชุมพลมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สภาเทศบาลตำบลพลายชุมพล จึงมีมติเห็นชอบ และให้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านพื้นที่เชิงโครงสร้าง แผนอัตรากำลัง อัตราเงินเดือน สวัสดิการของเจ้าหน้าที่ แผนงานด้านสาธารณสุข โดยบูรณาการ แผนงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล ร่วมกับแผนงานของเทศบาลตำบลพลายชุมพล เตรียมความพร้อมถึงความเข้าใจในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นในการจัดบริการด้านสาธารณสุข เพื่อพร้อมรับการจัดการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานต่อไป

ปัจจัยสำคัญ ในการขอรับการถ่ายโอน ครั้งนี้ เพราะบุคลากรของเทศบาลตำบลพลายชุมพล มีความเชื่อมั่นในศักยภาพว่า “เทศบาลตำบลพลายชุมพล สามารถดูแลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล ได้”


ซึ่งหลังจากรับการอนุมัติให้ถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพลแล้ว เทศบาลตำบลพลายชุมพล จะมีนโยบาย แผนงาน/โครงการ ในการพัฒนา
ทางด้านโครงสร้าง ครุภัณฑ์ บุคลากร และระบบบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้เกิดแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืนตลอดไป