พิษณุโลก โรตารีวังจันทน์ รุกคืบจัดตั้งสโมสรโรทาแรคท์ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร

972

พิษณุโลก โรตารีวังจันทน์ รุกคืบจัดตั้งสโมสรโรทาแรคท์ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 21 กันยายน 2562
ที่ห้อง MP237 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร สโมสรโรตารีวังจันทน์ พิษณุโลก จัดพิธีฉลองสารตราตั้งสโมสรโรทาแรคท์ เม็ดทราย nu โดยมีนางสาวพญา ธาราวุฒิ นายกสโมสรโรตารีวังจันทน์ พิษณุโลก ศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมในพิธีโดยมีนางสาววรรณชา นครคำ นิสิตบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายกก่อตั้งสโมสรโรทาแรคท์ ภายใต้การอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีวังจันทร์พิษณุโลก กล่าวความเป็นมาการจัดตั้ง

นางสาวพญ าธาราวุฒิ นายกสโมสรโรตารี่ กล่าวว่า สโมสรโรตารีวังจันทร์ เป็นสโมสรโรตารี่ หนึ่งของภาค 3360 โรตารีสากล สโมสรโรตารีเป็นผู้นำทางธุรกิจและวิชาชีพ สโมสรโรทาแรคท์ เป็นหนึ่งในงานบริการของโรตารี ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ด้านการกุศล ปัจจุบันสโมสรโรตาแรคท์ ดำเนินงานด้านกิจกรรมของเยาวชน เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีและมีศักยภาพ โดยกิจกรรมของโรทาแรคท์ เป็นการสร้างประโยชน์สู่สังคมภายใต้แนวคิด “บริการผู้อื่นเหนือตนเอง”อีกทั้ง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลก

นางสาวพญา กล่าวว่า สโมสรโรตารีวังจันทร์ มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาจัดตั้งสโมสรโรทาแรคท์ เม็ดทราย nu ในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้เห็นศักยภาพของนิสิตที่เป็นผู้นำ โดยหลักแล้วจะเป็นสโมสรที่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์

ด้านนางสาววรรณชา นครคำ กล่าวว่า การบำเพ็ญประโยชน์หลัก คือการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาช่วยเหลือเยาวชน ที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ตลอดจนการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในรูปแบบอื่น และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำโครงการพัฒนา Mobile Application Be Strong หรือการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบปฏิบัติการ Android และ iOS “Be Strong” เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาสำหรับเยาวชน