ลำปาง สัมมานาพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ

256

ลำปาง สัมมานาพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 22 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสังฆเติ๋น ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาจังหวัด จัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคเหนือ โดยมีท่านผู้อำนวยการรังสี พุฒจร ผู้ตรวจการลูกเสือ สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานเปิด โดยมีว่าที่พันตรีณรงค์ศักดิ์ นพคุณ ประธานคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคเหนือ กล่าวรายงาน

ด้วยนโยบายของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดให้มีการส่งเสริมการฝึกอบรม การพัฒนาลูกเสือวิสามัญ และการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน มั่นคง มั่งคั่ง และมีจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม รู้จักหน้าที่ของตน และเคารพในสิทธิของผู้อื่น กิจการลูกเสือเป็นกิจการที่สามารถเสริมสร้างพัฒนาให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป มีคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น

การฝึกอบรมการสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องในกิจการลูกเสือ จึงมีความจำเป็นต้องมีวิทยากรที่เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการลูกเสือ อย่างถูกต้อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเสริมศักยภาพผู้สอนในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้สอนในสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทและการทำหน้าที่ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของลูกเสือวิสามัญอย่างถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างความตระหนักในความสำคัญของการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญให้แก่ผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาจังหวัด ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระแล้ว จึงกำหนดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาภาคชุดใหม่ เสนอสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาพิจารณาแต่งตั้ง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาคเหนือเข้าร่วมกว่า 17 จังหวัด

ณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม นักข่าวพลเมืองรายงาน