สิ่งแวดล้อม

พิษณุโลก ป่าไม้จับมือภาครัฐและเอกชน ปลูกต้นให้แผ่นดินเป็นแหล่งอาหารชุมชน 350 ไร่

พิษณุโลก ป่าไม้จับมือภาครัฐและเอกชน ปลูกต้นให้แผ่นดินเป็นแหล่งอาหารชุมชน 350 ไร่


นายบุญลาภ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เปิดเผยว่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก โดยส่วนจัดการป่าชุมชน ร่วมกับสมาคมเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดพิษณุโลก จัดทำโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ตามโครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) บ้านห้วยไผ่  หมู่ที่ 8 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เพื่อร่วมกับชุมชน ปลูกไม้ป่า พืชสมุนไพร เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยไผ่

นายบุญลาภ กล่าวอีกว่า การดำเนินโครงการธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) ตามแผนการปฏิบัติงาน กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้อย่างสมดุลและยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ 350 ไร่ อาทิ มะยงชิด ทุเรียน มะพร้าว ไผ่ ขนุน และมะขาม ข่า ตะไคร้ ขมิ้น มะม่วงหิมพานต์ มะขามป้อม กล้วยน้ำหว้า ประดู่ แดง เพกา เป็นต้น

 

“ประการสำคัญ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ครบรอบ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 อีกทั้งได้ร่วมสืบสานแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริ ให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และพระราชทานแนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยให้ความสำคัญกับการปลูกป่าในใจคน ให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวคิด “ป่ายั่งยืน ชุมชนได้ประโยชน์” นายบุญลาภ กล่าว

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กล่าวด้วยว่า อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนตระหนักถึงบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับป่าไม้ในรูปแบบเกื้อกูล โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาเพิ่มพูนระบบนิเวศป่าให้คงความสมบูรณ์และสามารถ  ใช้ประโยชน์จากป่าในการดำรงชีพได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน อีกทั้งลดความขัดแย้งและเกิดความร่วมมือระหว่างราษฎรในชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ มาให้การสนับสนุนชุมชนในการบริหารจัดการป่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close