องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้า สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์พื้นที่ ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ปัจจุบันในบริเวณพื้นที่ดอยอินทนนท์ ส่วนราชการได้บูรณาการการดำเนินการจัดระบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการดูแลรักษาธรรมชาติ และเป็นไปตามพระราชประสงค์ในการก่อตั้งโครงการหลวง เพื่อความสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยมูลนิธิโครงการหลวงมีภาระหน้าที่ในการช่วยชาวเขาให้มีอาชีพปลูกพืชเขตหนาวทดแทนฝิ่น ดำรงชีวิตอยู่กับป่าอย่างเหมาะสม ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมสนับสนุนงานของโครงการหลวง และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลจัดการการใช้พื้นที่ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามคำสั่งของคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง (กปส.)

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ ได้แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการใช้พื้นที่ตามแนวทางของมูลนิธิโครงการหลวง และแต่งตั้งให้นายอำเภอในพื้นที่เป็นประธานคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุกแห่ง

ขณะนี้มูลนิธิโครงการหลวงยังได้เริ่มจัดทำพิกัดแปลงเกษตร ของเกษตรกรในความรับผิดชอบทั้งหมด เพื่อเป็นการควบคุม และจำกัดการใช้พื้นที่เกษตร ไม่ให้เกิดการรุกล้ำพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามผลการดำเนินการเรื่องการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณบ้านหนองหอย ซึ่งบางพื้นที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่รองรับการท่องเที่ยว โดยหน่วยงานภาครัฐ ได้ร่วมบูรณาการการทำงานเพื่อให้การใช้พื้นที่เป็นไปอย่างถูกต้อง มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรในพื้นที่ให้เข้าใจในวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อราษฎรในพื้นที่ ประชาชนที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน