การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอุตรดิตถ์ สานพลังภาคี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเขตพื้นที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก


ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสานพลังภาคีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยหนังสือภาพ นิทาน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน และเครือข่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย ในพื้นที่บริการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก ที่ห้องประชุมบงกชแก้ว โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ รวมจำนวน 75 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัด ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย และจังหวัดเพชรบูรณ์


ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ นางสาวสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ได้ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง หนังสือและการอ่านเครื่องมือทรงพลังในการสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย จบแล้วเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับแนวทางการใช้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย โดยคณะวิทยากรประกอบด้วย นางจันทร์เพ็ญ สินสอน ผู้รับใบอนุญาตสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านพระคุณ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ นายวิสุทธิ์ บุญญะโสภิต รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ และ นางมีนา ดวงราษี ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อสุขภาพชุมชน


จุดมุ่งหมายของการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาการเด็กปฐมวัยในครั้งนี้ เพื่อให้ตัวแทนของแต่ละจังหวัดที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถกลับไปดำเนินการพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือภาพ นิทาน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในพื้นที่ของตนเองเป็นพื้นที่นำร่องอย่างน้อย จังหวัดละ 2 แห่ง และเพิ่มขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยมีเป้าหมายให้เด็กปฐมวัยได้มีพัฒนาการอย่างสมวัยต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน