รองประธานหอการค้าไทย ประชุมติดตามหลักสูตร”การจัดการดูแลผู้สูงอายุ”สถาบันอาชีวะ-หอการค้าภาคเหนือ

วันที่ 17 กันยายน 2562
10.00 น.ณ ห้องประชุมแก่งโสภา ชั้น 3 อาคารสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 จังหวัดพิษณุโลก นายวิโรจน์ จิรัฐติกาลโชติ รองประธานหอการค้าไทย และ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย
เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)กลุ่มหอการค้าภาคเหนือ

เพื่อติดตามความคืบหน้าในประเด็นต่างๆที่กำลังดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเปิดสอนในหลักสูตร “การจัดการดูแลผู้สูงอายุ” ซึ่งเป็นโครงการทวิภาคี คือ หอการค้าไทย ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา และสถานประกอบการภาคเอกชน ที่เปิดสอนสาขา “การจัดการดูแลผู้สูงอายุ” เป็นภาคแรกของประเทศไทย  ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ในปีการศึกษา 2562  โดยผู้เข้าเรียนจะเรียนในวิทยาลัยฯเป็นเวลา 1 ปี และเรียนและฝึกอบรมในสถานประกอบการเป็นเวลาอีก 1 ปี จนกระทั่งสอบได้ประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพชั้นสูง( ปวส.)

โดยได้มีข้อตกลงความช่วยเหลือในระหว่างการฝึกอบรมในสถานประกอบการเอกชนนั้น ภาคเอกชนจะให้ทุนกับผู้อบรมในสถานประกอบ 1 ปีเป็นเงิน 122,400.-บาท ในรูปแบบต่างๆทั้งค่าที่พัก อาหาร อุปกรณ์ ค่าเล่าเรียน ฯลฯ อีกทั้งระหว่างฝึกอบรมใน 6 เดือนสุดท้ายจะมีค่าตอบแทนให้อีกด้วย

 

อีกทั้ง มีสัญญาการให้ทุนกับผู้ที่อยู่ในโครงการว่าจะได้งานทำ 2 ปี ในสถานประกอบการนั้น และรับรองรายได้ค่าตอบแทนให้ด้วย นับเป็นผลงานของคณะกรรมการที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในการร่วมกันผลิตกำลังคนออกมาแล้วจะมีงานและรายได้ทันที ไม่มีการตกงานและตรงกับความต้องการตลาดแรงงานของภาคเอกชน

สำหรับผู้เข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าวต้องจบวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนต่อ 2 ปี ได้วุฒิการศึกษาประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ถ้าไม่อยากทำงาน สามารถเรียนต่อระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้จัดทำหลักสูตรเชื่อมโยงกันไว้กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ทั้ง 2 สถาบัน