ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ นำสื่อมวลชนนั่งรถไฟชมธรรมชาติ “ท่องเที่ยวทางราง ผ่านปางต้นผึ้ง เข้าอุโมงค์เขาพลึง”

ชมวิถีพอเพียง วนเกษตรบ้านด่านนาขาม ความมั่นคงของผืนป่าและสิ่งมีชีวิต เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอดภัย


นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ นางดุษฎี ถาวรจตุรวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้แทนภาคเอกชน และภาคการท่องเที่ยว นั่งรถไฟเพื่อประชาสัมพันธ์ “ท่องเที่ยวทางราง ผ่านปางต้นผึ้ง เข้าอุโมงค์เขาพลึง” ชมวิถีพอเพียง วนเกษตรบ้านด่านนาขาม ความมั่นคงของผืนป่าและสิ่งมีชีวิต เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ผลผลิตปลอด ภัย โดยมอบหมายให้สำนักงานประชา สัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรถไฟแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.ด่านนาขาม) ดำเนินการจัดกิจกรรมในอันที่จะเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐ และสื่อมวลชน “ผู้ว่าฯพบสื่อ” เพื่อเพิ่มศักยภาพและช่องทางการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางราง หรือทางรถไฟ จุดเริ่มต้นที่สถานีรถไฟศิลาอาสน์/หัวรถจักรไอน้ำแปซิฟิก (ผลิตที่ประเทศเยอรมันนำเข้ามาใช้เมื่อ ปี ค.ศ.1928 ) สถานีรถไฟศิลาอาสน์ ที่เป็นย่านสับเปลี่ยนรถไฟ ย่านสินค้า จุดตัดตู้โบกี้รถไฟขึ้นสู่ภาคเหนือ ศูนย์รวบรวมตู้สินค้า (Container Yard) จุดสิ้นสุดสถานีรถไฟทางราบ โดยมี นายสายัณห์ อุดมปีะสิทธิ์ นายสถานีรถไฟศิลาอาสน์ พร้อมวิทยากร ซึ่งเป็นสารวัตรปฏิบัติการ/ช่างกลประจำสถานีการเดินรถการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและบรรยายตลอดเส้นทางการเดินรถ


สำหรับการเดินทางโดยรถไฟครั้งนี้ ได้ออกเดินทางจากสถานีรถไฟศิลาอาสน์ ขบวน 407 เวลา 09.09 น. โดยจะชะลอขบวนรถไฟผ่าน “สถูปบรรจุอัฐิ” เพื่อระลึกถึงกรรมกรรถไฟที่เสียชีวิตจากการทำทางรถไฟสายเหนือ ช่วงอุตรดิตถ์-เด่นชัย ระหว่างปี พ.ศ. 2448 – 2452 จํานวน 5,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่ล้มตายด้วยไข้ป่าที่มีชุกชุมในยุคนั้น สถูปนี้ตั้งอยู่ริมทารถไฟ หน้าวัดดอยท่าเสา ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์…ชมวิวทิวทัศน์ สวนผลไม้สองข้างทางรถไฟ ผ่านสถานีรถไฟบ้านด่าน ผ่านสถานีรถไฟปางต้นผึ้ง เข้าอุโมงค์ปางตูบขอบ เข้าอุโมงค์เขาพลึง ชมทิวทัศน์เขาพลึง แวะที่ป้ายหยุดรถไฟ ที่เขาพลึง /จุดชมวิวเขาพลึง จากนั้นจะโดยสารรถตู้ ไปที่โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ (สาขาหนองน้ำเขียว) ตำบลบ้านด่านนาขาม ชมกิจกรรมเปิดฟ้า ส่องกล้อง “หอดูดาวบ้านด่านนาขาม” อนุสรณ์สถานพายุฝนดาวตกเลโอนิคส์(สิงโต) โดยมีนายก อบต.บ้านด่านนาขาม พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน นักเรียน ให้การต้อนรับและเล่าเรื่องราวความสำคัญในอันที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ด้วย

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้นำคณะเดินทางศึกษาดูงาน “ตามรอยสงครามโลก” อุโมงค์น้ำรอด ถ้ำน้ำรอด ศึกษาดูงาน ชมวิถีพอเพียง วนเกษตร ความมั่นคงของผืนป่าและสิ่งมีชีวิต ที่สวนเกษตรอินทรีย์ ของนายบุญธรรม ตุมตอง บ้านปางต้นผึ้ง หมู่ที่ 10 พร้อมนำเสนอการวิจัยการขยายพันธ์กล้วยด้วยวิธีการผ่าหน่อ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

นอกจากนี้ยังได้สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติ “ธรรมชาติสุดฟิน เช็คอินที่ปางต้นผึ้ง” ชมสะพานข้ามทางรถไฟที่มีต่อม่อสูงที่สุด สะพานรวงผึ้งที่สวยงาม และสถานีรถไฟปางต้นผึ้งที่มีความสวย งาม ชมการแสดง/นำเสนอผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ ของชาวบ้านด่านนาขามด้านหลังสถานีรถไฟปางต้นผึ้ง และการเสวนาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางราง ชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์ และวิถีพอเพียง” วนเกษตร ความมั่นคงของผืนป่าและสิ่งมีชีวิต โดย นายธนากร อึ้งจิตไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายอนันต์ ตั่นฉ่วน เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์, นายมานะ วงศ์ลี ผู้แทน ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการเดินรถภาค 3 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย, นายศิริ สุขทรงศิลป์ รอง ผอ.สนง.ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อุตรดิตถ์ – แพร่, นายสุทธิรัตน์ ปาลาศ เกษตรกรกลุ่มวนเกษตรอินทรีย์ PGS

อีกทั้งรับฟังการนำเสนอรูปแบบการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางราง จากสื่อมวลชนจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วยเป็นการเปิดช่องทางการท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติให้กับพื้นที่ ซึ่งยังมีการอนุรักษ์ธรรมชาติให้มีความยั่งยืนคนสามารถอยู่กับป่า และป่ายังมีความอุดมสมบูรณ์

cr.ภาพ ปชส.อุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาย