d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ผู้ว่าฯ ตาก เปิดผลิตภาพ SMEs ด้วยแขนกลระบบอัตโนมัติ ขับเคลื่อนงานอุตสาหกรรม

298

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดกิจกรรมเพิ่มผลิตภาพ SMEs ด้วยแขนกลและระบบอัตโนมัติ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0ส่งเสริมนักประดิษฐ์เพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรม เพื่อทดแทนแรงงานคนที่ขาดแคลน


ที่โรงแรมอิโค่ อินน์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดตาก ร่วมเปิดกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพ SMEs ด้วยแขนกล และระบบอัตโนมัติ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์ เชิงนวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0


โดยมีนายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด นายชัยวัฒน์ วิฑิตธรรมวงษ์ ประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ตลอดจน ผู้ประกอบการ นักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ทั้งนี้จังหวัดตากปัจจุบัน มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรม ที่สำคัญ คือ อุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร เช่น แปรรูปพืช ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล แปรรูปเนื้อสัตว์ สีข้าว ไซโล อบพืชหรือเมล็ดพืช เก็บรักษาหรือลำเลียงพืช อุตสาหกรรม เครื่องแต่งกาย เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ทอถุงเท้า เป็นต้น

แต่ปัญหาที่พบอันดับแรก คือการขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรม และขาดแรงงานมีฝืมือ ดังนั้นการส่งเสริมนักประดิษฐ์เพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรม เพื่อทดแทนแรงงานคนที่ขาดแคลน และสามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ จีงเป็นการเพิ่มมูลค่า ทางเศรษฐกิจของจังหวัดตาก


สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ได้เริ่มต้นโครงการบ่มเพาะความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกรประดิษฐ์หุ่นยนต์และเครื่องมือกล ภายในโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ของจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดความรู้ ทักษะและเทคนิคด้านการประดิษฐ์ กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจการประดิษฐ์ คิดค้น เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในเชิงนวัตกรรม และสามารถประยุกต์พัฒนาต่อยอด เผยแพร่ผลงานประดิษฐ์หุ่นยนต์แขนกลสู่เชิงพาณิชย์ สอดคล้องกับนโยบาย Thailand Industry 4.0 และเป็นช่องทางเผยแพร่ผลงานประดิษฐ์ที่มีศักยภาพ สร้างเครือข่ายนักประดิษฐ์ คิดค้น กิจกรรมต่างๆ อาทิ รับชมวีดีทัศน์ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผู้ชมจะได้เกิดแนวคิดนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมแต่ละประเภทในจังหวัดตาก รับฟังบรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับการพัฒนากระบวนการผลิตรับยุคไทยแลน์ 4.0 บรรยาย นวัตกรรมหุ่นยต์ แขนกลและระบบอัตโนมัติกับการพัฒนาภาคการผลิต โดยวิทยากรจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-เยอรมัน ตลอดจนการจัดนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆ

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น