พะเยา ส่งเสริมท่องเที่ยวหนองเล็งทรายชมป่าไคร้ 1,000 ปี

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พะเยา แพร่ น่าน เชียงราย ร่วมกับจังหวัดพะเยา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพ หนองเล็งทราย หลังพบว่ามีศักยภาพในการท่องเที่ยวหลากหลายทั้งในเรื่องของป่าไคร้ 1000 ปี ทุ่งดอกบัวแดง ฝูงควายน้ำกว่า 500 ตัว ที่อาศัยอยู่บริเวณหนองเล็งทราย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยเข้าส่งเสริมเพื่อที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดพะเยา ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง สำหรับการศึกษาทางด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรมตลอดจนถึงระบบนิเวศ

 

การแสดงออกของศิลปวัฒนธรรมการซอล้านนา รวมทั้งการแสดงศิลปะการฟ้อนรำ ที่เป็นเอกลักษณ์ล้านนา เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการแสดงที่ถูกนำมาแสดงในงานกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมนิเวศและสุขภาพของจังหวัดพะเยา ที่ทางกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมกับจังหวัดพะเยา ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีศักยภาพในพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวนั้นเป็นสถานที่ที่มีความสวยงามทั้งระบบนิเวศ วัฒนธรรมตลอดจนถึงวิถีชีวิตของชุมชน ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้ศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา

โดยสถานที่บริเวณหนองเล็งทราย ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ ดังกล่าวนั้น ถือว่ามีความหลากหลายทั้งในเรื่องของธรรมชาติเนื่องจากมีหนองน้ำขนาดใหญ่และมีป่าไคร้1,000 ปี ที่มีความสวยงามและอุดมสมบูรณ์กว่า 500 ไร่ เปรียบเสมือนล้านนา อเมซอน นอกจากนั้นพื้นที่ดังกล่าวยังมีทุ่งบัวแดงที่มีพื้นที่กว่า 1000 ไร่ ให้ได้ท่องเที่ยวศึกษา รวมทั้งชมฝูงควายน้ำกว่า 500 ตัว และฝูงวัวกว่า 400 ตัว ที่ชาวบ้านได้ร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมและทำการเลี้ยงไว้บริเวณโดยรอบของหนองเล็งทราย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าเที่ยวชม เรียนรู้ศึกษาได้ และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทางจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันที่จะส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพะเยา อีกแห่งหนึ่งที่มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ที่มีอาชีพในเรื่องของการทำประมงและแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่ดังกล่าว