ครูชายแดน พื้นที่อำเภอแม่สอด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครู


ที่โรงเรียนแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คณะครูในพื้นที่อำเภอแม่สอด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันครู ตามคำขวัญวันครู ประจำปี 2562 ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี โดยเริ่มจากกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดในพื้นที่


จากนั้นนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด ได้ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนา จากนั้นได้มีการร่วมแสดงมุตทิตาคารวะ รดน้ำครูอาวุโส การสวดคำฉันท์ ระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงาน บุคคล สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากร


สำหรับกิจกรรมวันครู ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี จัดขึ้น เพื่อรำลำถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู สร้างความร่วมมือความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชนสนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

นอกจากนี้กิจกรรมในครั้งนี้ ยังกระตุ้นให้ครูได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ในการเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ศิษย์ ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ให้มีศักยภาพและสามารถปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกอีกด้วย

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น