พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้นายทหารรับราชการวาระ ..62 ในส่วนกองทัพภาคที่ 3

รายนามผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการ ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 โยกย้าย เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง

สำหรับตำแหน่ง ผอ.สน.ปรมน.จว.ที่15/รอง ผอ.รมน.จว...() (ผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่)ฝ่ายทหาร ส่วนตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผทค. )- ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก (ผบ.มทบ.) – รองแม่ทัพภาคที่ 3 (รอง มทภ.3) – กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 (บชร.3)