โปรดเกล้าฯพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล 125 ราย 7 ก.ย. 62  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จานวน ๑๒๕ ราย ดังนี้ ๑. พลตารวจโท ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร เป็น พลตารวจเอก ๒. พลตารวจโท มนู เมฆหมอก เป็น พลตารวจเอก ๓. พลตารวจโท สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข เป็น พลตารวจเอก ๔. พลตารวจตรี กรไชย คล้ายคลึง เป็น พลตารวจโท ๕. พลตารวจตรี กฤษณะ ทรัพย์เดช เป็น พลตารวจโท ๖. พลตารวจตรี กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ เป็น พลตารวจโท ๗. พลตารวจตรี จิรวัฒน์ ทิพยจันทร์ เป็น พลตารวจโท ๘. พลตารวจตรี เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ เป็น พลตารวจโท ๙. พลตารวจตรี ชยพล ฉัตรชัยเดช เป็น พลตารวจโท ๑๐. พลตารวจตรี ชวลิต แสวงพืชน์ เป็น พลตารวจโท ๑๑. พลตารวจตรี ชัยพร พานิชอัตรา เป็น พลตารวจโท ๑๒. พลตารวจตรี เชษฐา โกมลวรรธนะ เป็น พลตารวจโท ๑๓. พลตารวจตรี นิรันดร เหลื่อมศรี เป็น พลตารวจโท ๑๔. พลตารวจตรี ประจวบ วงศ์สุข เป็น พลตารวจโท ๑๕. พลตารวจตรี พัฒนวุธ อังคะนาวิน เป็น พลตารวจโท ๑๖. พลตารวจตรี ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา เป็น พลตารวจโท ๑๗. พลตารวจตรี ภาณุรัตน์ หลักบุญ เป็น พลตารวจโท ๑๘. พลตารวจตรี วิเชียร ตันตะวิริยะ เป็น พลตารวจโท ๑๙. พลตารวจตรี สุรพล แก้วขาว เป็น พลตารวจโท ๒๐. พลตารวจตรี โสภณรัชต์ สิงหจารุ เป็น พลตารวจโท