“รมว.พม.” มอบนโยบายแกนนำเด็กและเยาวชน ก่อนเดินสายสร้างเครือข่าย “วิศวกรสังคม” ร่วมแก้ปัญหาสังคมทั่วประเทศ


วันที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน เพื่อสร้าง “วิศวกรสังคม”

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาสภาเด็ก
และเยาวชน ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ขับเคลื่อนการพัฒนาแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 6 – 8 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพัชราวดี 1 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร

นายจุติ กล่าวว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 36 กำหนดให้ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนส่งเสริม (ดย.) สนับสนุนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยผ่านกระบวนการดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ในพื้นที่ภายใต้หลักการ “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” อีกทั้งมีการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชน ระดับตำบล เทศบาล อำเภอ เขต จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย จำนวน 8,780 แห่ง

นายจุติ กล่าวอีกว่า นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้วยทักษะที่จำเป็น อาทิ มีความคิดสร้างสรรค์ สนใจ/ใส่ใจเรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีวิจารณญาณก่อนตัดสินใจ สามารถพูดคุยสื่อสารกับบุคคลต่างๆ กับสาธารณชนได้ดี มีจิตอาสา เต็มใจให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือ โดยไม่หวังผลตอบแทน ติดตามข่าวความเคลื่อนไหว รู้เท่าทันสื่อ เข้าใจในวัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีความเป็นผู้นำที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัย หมั่นหาความรู้รอบด้าน พร้อมเรียนรู้ ยอมรับ ปรับตัว ทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วอยู่เสมอ และเป็นแกนนำขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนส่งเสริม (ดย.) จึงได้จัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน และผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ภายใต้ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำและเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน เพื่อสร้าง “วิศวกรสังคม”

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนต่อปัญหาสังคมและสามารถพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมสู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 รวมถึงสามารถดูแลและพัฒนากลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปได้ นับว่าเป็นการสร้างแกนนำเด็กและเยาวชนที่มีความรู้ มีภาวะผู้นำ และมีจิตอาสา ซึ่งต่อไปแกนนำเด็กและเยาวชนที่ผ่านการอบรมครั้งนี้ จะได้เดินสายออกไปสร้างแกนนำและขยายเครือข่าย “วิศวกรสังคม” ทั้งในระดับตำบล เทศบาล อำเภอ เขต และจังหวัด ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทย