“ไทยไฟท์” เตรียมจัดชกมวยไทยชิงแชมป์โลก ครั้งแรกที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สืบสานมรดกไทยมรดกโลก


เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นายนพพร วาทิน กรรมการผู้จัดการบริษัทไทยไฟท์ จำกัด พร้อมคณะได้เดินทางมาสำรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันการชกมวยไทยชิงแชมป์โลก ไทยไฟท์แม่สอด ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมาหาราช เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยผู้แทน ข้าราชการหน่วยทหาร และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ


นายนพพร กล่าวว่า สำหรับการสำรวจพื้นที่จัดงานในวันนี้ เป็นการเตรียมการรองรับจัดการแข่งขันชกมวยไทยชิงแชมป์โลก ไทยไฟท์แม่สอด ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาแห่งนี้รายละเอียดของการสำรวจพื้นที่ประกอบด้วยการดูความพร้อมของสถานที่จัดการแข่งขัน การดูเรื่องการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เพื่อรองรับผู้เข้าชมการแข่งขัน อาทิ ความจุของที่นั่งชมในสนามการอำนวยความสะดวกเรื่อง การจราจร ที่จอดรถและที่สำคัญ คือเรื่องการกำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่จัดงาน

นอกจากนั้นก็จะได้มีการลงรายละเอียดในเรื่องแนวทางในการประชาสัมพันธ์การจัดงานร่วมร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อำเภอแม่สอด และจังหวัดตากอีกครั้ง ซึ่งการจัดการแข่งขันชกมวยไทยชิงแชมป์โลกไทยไฟท์แม่สอด ในครั้งนี้

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญในด้านการสืบสานวัฒนธรรมศิลปะมวยไทย เพื่อยกระดับมวยไทยสู่สากล จะนำมาซึ่งการขยายผลด้านการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ อีกทั้งเป็นการพัฒนาด้านธุรกิจการท่องเที่ยวของไทย สร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในพื้นที่ ในการ่วมบูรณราการจัดกิจกรรม อีกทั้งเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดน ในระดับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น หน่วยทหารในพื้นที่ รวมทั้งในส่วนนของภาคธุรกิจเอกชน

นายนพพร กล่าวว่า สำหรับการจัดการแข่งขันการชกมวยไทยชิงแชมป์โลก ไทยไฟท์ แม่สอดในครั้งนี้ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้คนไทยได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามัคคี ความจงรักภักดีต่อสถานบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งทำให้คนไทยเห็นความสำคัญและหันมาสนใจศิลปะมวยไทยยกระดับศิลปะมวยไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถดึงดูดชาวต่างชาติที่คลั่งไคล้มวยไทยให้เข้ามาเยือนเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น เพื่อศึกษาเรียนรู้มวยไทย ศิลปวัฒนธรรมการต่อสู้ที่ทรงคุณค่าของประเทศไทย เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย-เมี่ยนมา ด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งวัฒนธรรมไทยได้เผยแพร่ไปทั่วโลก

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น