d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

ม.นเรศวร เปิดโลจิสติกส์การบินหลักสูตรแรกในประเทศไทย สร้างนักบินปริญญาโท

3205

ม.นเรศวร เปิดโลจิสติกส์การบินหลักสูตรแรกในประเทศไทย สร้างนักบินปริญญาโท

วันที่ 2 ก.ย 62 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผู้บริหารจาก Pan Am International Flight Academy จากประเทศสหรัฐอเมริกา และสถาบัน Dream Wings Education ประเทศไทยในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงระหว่างวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ Pan Am International Flight Academy (สถาบันการบินนานาชาติแพนแอม) และสถาบัน Dream Wings Education (บริษัทดรีมวิงส์ เอ็ดดูเคชั่น)

ในการนี้ แถลงข่าวเปิดตัวหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ร่วมกับ
หลักสูตรการพัฒนานักบินพาณิชย์ที่เพิ่มโอกาสอันท้าทาย สำหรับนิสิตที่สนใจจะมีใบอนุญาตนักบิน (CPL) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกของการพัฒนานโยบาย 3 ไอ (3Is) คือ การพัฒนาความเป็นนานาชาติ (internationalization) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และการบูรณาการ (Integration) ใน
ความเป็นจริงแล้วนั้น ธุรกิจการบินในภูมิภาคนี้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งต้องมีการแข่งขันทั้งในด้านราคา การบริการความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยนักบินที่ได้รับการฝึกบินอย่างมืออาชีพแล้วเท่านั้น

Mr. Mark Johnson ตาแหน่ง Executive Vice President & Chief Operating Officer, Pan Am International Flight Academy (รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ สถาบันการบินนานาชาติแพนแอม) กล่าวถึง Pan Am International Flight Academy ว่าเป็น สถาบันการบินระหว่างประเทศ ที่มีต้นกำเนิดมาจาก Pan American World Airways และมีประสบการณ์กว่า 85 ปี สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ไมอามี่ รัฐฟลอริดา เป็นผู้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมชั้นนำ

สำหรับสายการบินและผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน เจ้าหน้าที่การสอนได้รับการรับรองการฝึกอบรมที่มีคุณภาพสูงสุด รวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกประเภทเครื่องบินและบริการต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน และรู้ว่าแต่ละสายการบินต้องการอะไร เป็นผลให้นักเรียนของ Pan Am เป็นนักบินของสายการบินชั้นนำทั่วโลก

กัปตัน วิชายุทธ์ เกตุปัญญา ตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Dream Wings Education ได้กล่าวถึงความตั้งใจของสถาบันแห่งนี้ว่า มุ่งจะสร้างบุคคลผู้ที่พร้อมด้วยความรู้ มีทักษะและบุคลิกที่เหมาะสมในการก้าวเข้าไปสู่อาชีพนักบินพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง Dream Wings Education จึงไม่ได้เป็นเพียงสถาบันที่ติวแบบเร่งรัดเพื่อให้สอบผ่านเข้าเป็นนักบินพาณิชย์ได้เท่านั้น แต่เป็นโรงเรียนที่จะช่วยในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้ เสริมสร้างบุคลิกภาพและทัศนคติให้บุคคลผู้นั้นมีความเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพนี้มากที่สุด สามารถจะเป็นนักบินที่ดีได้ในระยะยาว ด้วยหลักสูตรที่ผู้เรียนจะได้รับความรู้และคําแนะนําอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง จากทีมงานนักบินมืออาชีพและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับความรู้จากนักบินพาณิชย์ตัวจริงแล้ว และความแตกต่างโดดเด่นที่ทำให้ Dream Wings Education เป็นสถาบันเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุด นั่นก็คือกระบวนการเรียนการสอนที่ทีมนักบินได้มีการออกแบบและมีการทดสอบคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพนักบินพาณิชย์ตั้งแต่วันที่เริ่มสมัครเข้าเรียน จนจบหลักสูตร

ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวถึงการดำเนินการหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ร่วมกับหลักสูตรการพัฒนานักบินพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน พร้อมใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ ตามมาตราฐานสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติ ซึ่งระบบโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์การแข่งขันของประเทศไทย และ โลจิสติกส์ยังเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในทุกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ดังนั้นวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างความรู้ทั้งในด้านการวิจัย บริการวิชาการและการศึกษาเพื่อตอบสนองการเติบโตที่ยั่งยืนของประเทศไทย

 

 

สำหรับความต้องการนักบิน CAE คาดการณ์ว่า อีก 10 ปีข้างหน้า อุตสาหกรรมการบินจะมีความต้องการนักบินรุ่นใหม่ ประมาณ 255,000 คน รวมนักบินที่ประจำอยู่ทั้งหมด 440,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2570 โดย 60% สำหรับการเติบโตของสายการบินและ 40% เพื่อชดเชยการเกษียณและการลาออกของนักบิน นอกจากนี้ บุคลากร 180,000 คนแรกจะต้องได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นกัปตัน ทดแทนกัปตันที่เกษียณอายุ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะมีความต้องการของนักบินที่สูง เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสายการบินพานิชย์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ด้านภูมิภาคอเมริกาจะมีการเกษียณอายุของนักบินมากที่สุด สายการบินและสถาบันการฝึกอบรมของจะต้องผลิตนักบินใหม่ เฉลี่ย 70 คนต่อวันทั่วโลก เพื่อให้ตรงกับอัตราการส่งมอบเครื่องบินที่สูงเป็นประวัติการณ์และบัญชีสำหรับการลดลงของนักบิน

ดังนั้น การเปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ร่วมกับหลักสูตรการพัฒนานักบินพาณิชย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโท หลักสูตรแรกของประเทศไทย จึงนับได้ว่าเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานของโลกเป็นอย่างมาก โดยจะมีระยะเวลาในการเรียน 3 ปี ทั้งนี้จะศึกษาที่วิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปีที่ 1-2 และไปศึกษาต่อที่รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 1 ปี
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.slsc.nu.sc.th หมายเลขโทรศัพท์ 0 5596 4388 e-mail : [email protected] /…………..

นางสาวพิมพ์ณพัทธ์ พ่วงกระทุ่ม/ข่าว
โทร 0814759323