วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 429 คน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดยมี คณาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาพืชศาสตร์ สาขาประมง สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และ ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้

กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ส่งผลให้เกิดความเข้าใจและเกิดความสนใจพัฒนาการศึกษาของนักเรียนในวัยเรียนได้มากยิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้ เสริมสร้างพัฒนาการและได้รับความสนุก ในการทำกิจกรรมครั้งนี้