หอการค้าไทย จับมือวิทยาลัยอาชีวศึกษา 2 สถาบันภาคเหนือ เปิดสอนนำร่องดูแลผู้สูงวัย

นายวิโรจน์ จิรัฐติกาลโชติ รองประธานหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย กล่าวว่า คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.) โดยหอการค้าไทยได้ประสานกับภาคเอกชนที่มีกิจการดูแลผู้สูงอายุและร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยกำหนดหลักสูตรการจัดการดูแลผู้สูงอายุ และขณะนี้ได้เปิดสอนแล้ววิทยาลัยอาชีวศึกษา 2 แห่ง คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกและวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรทวิภาคีนักศึกษาจะเรียนในสถาบัน 1 ปี และฝึกงานกับสถานประกอบการจริง 1 ปี จึงจะจบหลักสูตร

 

หอการค้าไทยได้ทำบันทึกตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการเอกชนและสถาบันอาชีวศึกษาในภาคเหนือทั้ง 2 แห่ง เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้มีแรงงานประเภทนี้อยู่ในตลาดแรงงาน และมีความต้องการมาก สำหรับผู้ที่จบหลักสูตรรุ่นแรก ขณะนี้มีบริษัทเอกชนยินดีเข้ารับทำงานทั้งหมดเป็นความพยายามของภาคเอกชน คือหอการค้าไทย ที่เสนอแนะและมีความต้องการจะสนับสนุนจึงร่วมการจัดตั้งหลักสูตรทวิภาคีขึ้น

ว่าที่ ..ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับการเปิดหลักสูตรการจัดการดูแลผู้สูงอายุได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับหอการค้าไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก และสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุเอกชน เปิดสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เป็นปีแรก ซึ่งมีผู้สนใจเข้าเรียนจำนวน 7 คน แต่ติดปัญหาเรื่องคุณสมบัติ จึงส่งไปเรียนในสถานประกอบการของเอกชนก่อน ซึ่งในภาคเรียนที่ 2 เดือนตุลาคมนี้ จึงจะกลับมาเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

สำหรับผู้เข้าเรียนในหลักสูตรดังกล่าว ต้องจบวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6เรียนต่อ 2 ปี ได้วุฒิการศึกษาประโยควิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ถ้าไม่อยากทำงานสามารถเรียนต่อระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้จัดทำหลักสูตรเชื่อมโยงกันไว้อย่างไรก็ตาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก มีความพร้อมทางด้านหลักสูตรครูผู้สอนสถานที่เรียนและสถานที่ฝึกงานผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกกล่าว

ว่าที่ ..ดร.นิคม กล่าวอีกว่า สำหรับผู้สนใจอยากเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 2 เดือนตุลาคม 2562 ผู้ที่จบจากสาขานี้ มีอัตราเงินเดือนและรายได้สูงกว่าสาขาอื่น เพราะตลาดแรงงานมีความต้องการมากในอนาคตประเทศไทยเข้าสู่วัยผู้สูงอายุจำนวนมาก แต่ไม่ค่อยมีคนดูแลนับว่าเป็นโอกาส เมื่อจบไปแล้วมีงานทำทันที

ด้านนายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ กล่าวว่า หอการค้าไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ และสถานประกอบการผู้ดูแลผู้สูงอายุเอกชน ได้มีการ MOU คือ บันทึกข้อตกลงความร่วมกันในการเปิดสอนสาขาวิชาการจัดการดูแลผู้สูงอายุเนื่องจากเปิดเป็นปีการศึกษาแรก ขณะนี้มีนักศึกษาเข้าเรียนจำนวน 5 คน ทั้งนี้ มีความพร้อมในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งด้านครุภัณฑ์สถานที่ฝึกงานรวมทั้งครูผู้สอน โดยจ้างครูพิเศษมาสอน ซึ่งจะต้องมีประสบการณ์และมีความรู้ในเรื่องของสุขภาพโภชนาการสภาวะจิตใจความรู้เรื่องไอที หรือ เทคโนโลยีในการที่จะดูแลผู้สูงอายุวุฒิภาวะทางอารมณ์บันเทิงตลก เป็นต้น

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สภาวะผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันสถานที่รับดูแลผู้สูงอายุเอกชนในจังหวัดอุตรดิตถ์มีงานเข้ามามาก แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือนักศึกษาที่มีประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุ แม้ว่าจะมีรายได้อัตราเงินเดือนสูงในอนาคตวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มีแนวคิดที่จะทำเป็นในเชิงธุรกิจ โดยการเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสามารถใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกงานนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรสาขาวิชาดังกล่าว ซึ่งจะต้องเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา 1 ปี และสถานประกอบการดูแลเอกชน1 ปี จบแล้วได้วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.สามารถศึกษาต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีการเชื่อมโยงหลักสูตรกันไว้อีกด้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์กล่าว