วิทยาลัยการอาชีพเถิน มอบทุนการศึกษานักศึกษาเรียนดี ขาดแคลนทุนทรัพย์

วันที่29 สิงหาคม2562 ห้องประชุมสังฆเติ๋นวิทยาลัยการอาชีพเถินอำเภอเถินจังหวัดลำปาง นายประสาน คูสวัสดิ์ ประธานกรรมการวิทยาลัย เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา โดยนายชรันต์ยุทธ์ บุญยง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยการอาชีพเถิน เนื่องจากจากนโยบายลดปัญหาการออกกลางคัน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือ สอศ. วิทยาลัยการอาชีพเถิน จึงจัดโครงการเยี่ยมบ้านผู้รียน

โดยจัดให้ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านผู้เรียนทุกคนคิดเป็นร้อยละ100 จากข้อเท็จที่ครูพบยิ่งเป็นเครื่องย้ำเตือนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา

ในปีการศึกษา2562 มีคณะผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาร่วมระดมทุนการศึกษาทั้งสิ้น144,500 บาท ถูกจัดสรรเป็นทุนการศึกษา 2,000 บาท โดยจำแนกทุนเป็น 3 ประเภททุนเรียนดีผู้มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 3.75 ขึ้นไปจำนวน 23 คน ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน 46 คน และทุนระบุผู้รับจำนวน 3 คนรวมทั้งสิ้น 72 ทุน

สำหรับวิทยาลัยการอาชีพเถินตั้งอยู่เลขที่147 .1 .แม่ปะ.เถิน.ลำปางเป็นวิทยาลัยขนาดเล็กกลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดลำปางมีผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน50 คนมีนักเรียนนักศึกษาจำนวน888 คนเปิดการเรียนการสอนสายอาชีพระดับปวช. ปวส. และปวส.ระบบทวิภาคีมี8 สาขาวิชาได้แก่ช่างยนต์ช่างไฟฟ้าช่างก่อสร้างช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างกลโรงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจการตลาดและการบัญชี