ทหาร บชร.3 ผลิตอาหารสัตว์ เพาะเลี้ยงเป็ดไข่สายพันธุ์ชื่อดังจำหน่ายราคาถูก

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ กองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3(บชร.3) ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
พลโท ธวัช ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ประธานการแถลงข่าว โดยมี พ.อ.รุ่งคุณมหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 กล่าวถึงการประดิษฐ์นวัตกรรมสูตรอาหารข้นสำหรับแพะ ในโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล จาก อัลฟัลฟ่า, มะแฮะ, กระถิน และหญ้าเนเปียร์ โดยได้ส่งมอบอาหารสัตว์ดังกล่าวให้กับห้องปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ตรวจสอบคุณภาพอาหารข้น สูตรอาหารข้น จาก อัลฟัลฟ่า, มะแฮะ, กระถิน

โดยกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้ประดิษฐ์นวัตกรรมสูตรอาหารปลาในโครงการศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยได้ส่งมอบอาหารปลาดังกล่าวให้กับห้องปฏิบัติการสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ตรวจสอบคุณภาพอาหารปลา

กองทัพภาคที่ 3 ดำเนินการเพาะขยายพันธุ์ลูกเป็ดพันธุ์ไข่ พันธุ์กากีแคมป์เบลล์ เพื่อจำหน่ายให้กับส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปในราคาถูก สำหรับนำไปเลี้ยงเป็นเป็ดไล่ทุ่ง เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว และสำหรับส่งเสริมให้มีแหล่งอาหารโปรตีนที่เข้าถึงง่ายรับประทานในชุมชน

โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เป็ดพันธุ์ไข่ โดยกองพันทหารสื่อสารที่ 23 กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ได้จัดจำหน่ายลูกเป็ดแก่ผู้สนใจสั่งซื้อ ได้ที่โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เป็ดพันธุ์ไข่ กองพันทหารสื่อสารที่ 23 กองทัพภาคที่ 3 เพื่อดำเนินการเพาะฟักไม่น้อยกว่า 45 วัน โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ พันโท วสันต์ สุระมณี ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 23 กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 08-596-4442