อบจ.พิษณุโลก งบ 975 ล้านบาท ผ่านฉลุย

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายสิทธิพร ใบบริบาลกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)พิษณุโลก ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 2) ปี 2562 ที่ห้องประชุมสภาอบจ.พิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซึ่งมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมครบองค์ประชุม โดยมีฝ่ายบริหาร คือ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการอบจ.พิษณุโลกเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

การประชุมสภาฯ มีวาระที่สำคัญ คือ ในระะเบียบวาระที่ 1 แก้ไขและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 2/2562, รับรองรายงานประชุมสภาอบจ.พิษณุโลก , ญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายปี 2563

ในวาระที่ 2 เป็นการแปรญัตติ และวาระที่ 3 ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563 จำนวนเงินทั้งสิ้น 975,740,000 บาท พร้อมเตรียมส่งร่างข้อบัญญัติที่สภาฯเห็นชอบ เสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกลงนามต่อไป ท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เนื่องจากไม่มีผู้แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี 2563

นายสิทธิพร ใบบริบาลกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ไม่มีผู้แปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ซึ่งข้อบัญญัตินี้ นายก อบจ.ทำหน้าที่เบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป และมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อญัตตินี้ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 975,740,000 บาท

อนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งหมด 7,853 แห่ง แบ่งเป็น อบต.2,533 แห่ง เทศบาลตำบล 2,544 แห่ง อบจ. 76 แห่ง เทศบาลนคร 30 แห่ง, เทศบาลเมือง 178 แห่ง ที่เหลือ กรุงเทพมหานคร, เมืองพัทยา

นับแต่ช่วงเวลานี้จนถึงปี 2563 การเมืองท้องถิ่นกำลังเริ่มคึกคัก เนื่องจากพรรคการเมืองระดับชาติให้ความสำคัญมากกว่าปกติ เพราะการเมืองท้องถิ่นถือว่าเป็นตัวชี้นำสนามเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งนี้ พรรคอนาคตใหม่ ประกาศส่งสมาชิกพรรคลงแข่งขัน เป็นผู้บริหาร อบจ. ในจังหวัดใหญ่ๆ ก่อน ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเอง พรรคอนาคตใหม่ยืนยัน เตรียมส่งผู้สมัครหน้าใหม่ ชิง นายกอบจ.อย่างแน่นอน