วัดป่าพระอุบาลี พุทธสถานสวยงาม กลางเมืองพะเยา

ชมความสวยงามของวัดป่าพระอุบาลี ในพื้นที่ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา วัดที่จัดสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ หรือหลวงพ่อใหญ่ วัดศรีโคมคำและถือเป็นวัดที่สำคัญของชาวพะเยา โดยจัดสร้างขึ้นระหว่างมหาวิทยาลัย 2 อาณาจักรทั้งอาณาจักร และพุทธจักร โดยสถานที่จัดสร้างนั้นถือว่ามีความสวยงามอลังการบนยอดเขาสามารถสัมผัสทัศนียภาพท่ามกลางขุนเขาได้ 360 องศา

มีศิลปะการก่อสร้างพระเจดีย์ที่มีความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการแบบจตุรมุข นอกจากนั้นยังมีภาพวาดที่เป็นลักษณะเรืองแสงที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของชาวพะเยา ให้ได้ชมกันและถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทำบุญแห่งใหม่ของจังหวัดพะเยาท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงาม

พระเจดีย์ย่อมุม 12 จัตุรมุข รวมทั้งวิหารพระเจ้าทันใจ ที่ตั้งตระหง่านสวยงามอลังการอยู่บนยอดเขาในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นับเป็นพุทธสถานที่สวยงามและยิ่งใหญ่ของวัดป่าพระอุบาลี ที่ทางคณะสงฆ์จังหวัดพะเยาร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตลอดจนถึงญาติโยมทุกพื้นที่ ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ หรือหลวงพ่อใหญ่ แห่งวัดศรีโคมคำ

ซึ่งถือเป็นปราชญ์และพระราชาคณะที่สำคัญของชาวจังหวัดพะเยา ที่เป็นเคารพนับถือของชาวจังหวัดพะเยาและ พุทธศาสนิกชนชาวภาคเหนือ ซึ่งวัดป่าพระอุบาลี ดังกล่าวนั้น ได้ถูกจัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2553 และถือเป็นสัญลักษณ์ของ 2 มหาวิทยาลัย ที่มีทั้งอาณาจักรและพุทธจักร และวัดดังกล่าวนั้นได้ถูกจัดสร้างขึ้นบริเวณระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการที่ถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยรูปแบบ ของการก่อสร้างนั้นจะเป็นรูปแบบที่ผสมผสานระหว่างศิลปะเชียงแสน เชียงใหม่ น่าน และพะเยาผสมผสานกันโดยเฉพาะเจดีย์นั้นจะทำรูปแบบเป็นจตุรมุข ที่มีพระพุทธรูปทั้งสีด้าน

นอกจากนั้นภายในบริเวณโถงของพระเจดีย์ดังกล่าว ก็จะมีภาพวาดที่สวยงามแสดงออกถึงวิถีชีวิตของชาวพะเยา และประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่อดีต รวมทั้งพระวิหารพระเจ้าทันใจ ก็จะมีพระเจ้าทันใจ ที่ได้ก่อสร้างขึ้นครั้งเมื่อเริ่มก่อสร้างวัดหรือสำนักสงฆ์ดังกล่าว โดยจะมีพระเจ้าทันใจประดิษฐานอยู่ และมีภาพวาดสีน้ำมันที่มีความโดดเด่นและเป็นภาพเรืองแสง และบริเวณวิหารดังกล่าวโดยรอบก็จะสามารถสัมผัสทัศนียภาพได้ 360 องศา ท่ามกลางขุนเขาทั้งสีด้านบริเวณโดยรอบซึ่งสามารถสัมผัสทัศนีภาพได้อย่างสวยงาม

โดยพระครูพิสิทธิ์สรการ เจ้าอาวาสวัดป่าพระอุบาลี เล่าว่า วัดดังกล่าวนั้นได้ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ซึ่ งเป็นพระสงฆ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดพะเยา ได้มีดำริที่จะจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยชาวบ้านได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้น และถือเป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อของ 2 มหาวิทยาลัยซึ่งจะมีทั้งพุทธจักร และอาณาจักร ซึ่งพุทธจักรนั้นจะมีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยา และอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา

โดยการจัดสร้างวัดดังกล่าวนั้น จะอยู่ระหว่างตรงกลางของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง โดยรูปแบบของการก่อสร้างจะเป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นการรวบรวมศิลปะทั้งเชียงแสน เชียงใหม่ น่าน พะเยาเข้าด้วยกันและจุดที่สร้างนั้นก็จะเด่นเป็นสง่า ซึ่งสามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน หากผู้ที่เดินทางผ่านจังหวัดพะเยา ทั้งทางด้านทิศใต้ ทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศตะวันออกก็จะพบองค์พระธาตุที่สามารถสังเกตเห็นได้เป็นสง่า นอกจากนั้นภายในของพระเจดีย์ซึ่งได้มีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุตลอดจนถึงพระเครื่องที่สำคัญของเมืองพะเยาเอาไว้อย่างครบครัน ซึ่งถือเป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ของจังหวัดพะเยา โดยมีความกว้าง 12 × 22 เมตรและมีความสูงถึง 39 เมตร ซึ่งทางวัดจะเปิดบริการให้พุทธศาสนิกชนหรือนักท่องเที่ยว ได้เข้าเที่ยวชมความสวยงามของวัดป่าพระอุบาลีได้ตลอดทุกวัน

สัมภาษณ์…พระครูพิสิทธิ์สรการ เจ้าอาวาสวัดป่าพระอุบาลี ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา