สพป.ลำปาง  เขต 2 จัดแนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีพ  ให้กับครู-นักเรียน ม.3 ในสังกัด 32 โรง

ด้วยแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียนและสังคมโลก ได้กำหนดสัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ (ค่าเป้าหมาย 45:55)

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและครูแนะแนว
ได้รับทราบบริบทของการศึกษาต่อในสายอาชีพ
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวิทยาลัยการอาชีพเถิน วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา ศูนย์การเรียนปัญญา
ภิวัฒน์ลำปาง และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง ให้การแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ บรรยายแนะนำสถานศึกษาและแนวทางการเลือกเรียนต่อในสายที่ตนต้องการ

โดยมีนายผดุงเกียรติ รักษวรโชต ผอ สพป.ลำปางเขต 2 เป็นประธาน และนางผ่องศรี ง้าวการเขียว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน มีนักเรียนเข้าร่วม 96 คน ครู 32 คน และบุคลากรทางการศึกษา 12 คน รวม 140 คนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา สพป.ลำปาง เขต 2 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตร
จำนวน 523 คน โดยได้ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา
จำนวน 366 คน คิดเป็นร้อยละ 69.98

ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 23.52 คน
และประกอบอาชีพและอื่นๆ จำนวน 34 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.50

ณัฐชญานันท์ ทองนิ่ม นักข่าวพลเมือง รายงาน