“RMUTL Open House” เปิดรั้วราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดงานเปิดรั้วราชมงคลล้านนา ประจำปี 2562 “ RMUTL Open House” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ตรีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารอเนกประสงค์  โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกร่าง (วัดพระขาวชัยสิทธิ์) ผู้แทนกำนันตำบลบ้านกร่าง คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนภายในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมทั้งร่วมการแข่งขันและเข้าชมนิทรรศการครั้งนี้


กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการผลงาน และการสาธิตทางวิชาการของนักศึกษา หลักสูตรพืชศาสตร์ หลักสูตรสัตวศาสตร์ หลักสูตรประมง หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรเครื่องจักรกลเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล หลักสูตรการจัดการ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ การนำเสนอองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย ชุมชนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์


นอกจากนี้ ยังมี กิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน จำนวน 7 รายการ ได้แก่ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแข่งขันเรียกชื่อ สัตว์น้ำ การแข่งขันจับปลา การแข่งขันสร้างสรรค์งานวิศวกรรมด้านโครงสร้างสะพานไม้ไอศกรีม การแข่งขันตอบปัญหาด้านสัตวศาสตร์ การแข่งขันรีดนมโดยใช้เต้าเทียม และ การแข่งขันจรวดขวดน้ำ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก การจัดกิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ทั่วไป ผู้สนใจรับชมกิจกรรมด้านวิชาการเชิงเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารธุรกิจ ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้กับเยาวชนอนาคตของประเทศชาติ ต่อไป