ป.ป.ช.พิษณุโลก จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค พิษณุโลก เวลา 08.30 น. นาย วิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ ปรับฐานความคิดให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ เป็นการมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตในระยะยาวที่มีความยั่งยืน และดำเนินการควบคู่ไปกับการปราบปรามการทุจริต

โดยมีบุคคลภาคประชาชนในระดับพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมมุ่งเน้นกลุ่มที่มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดเครือค่ายและดำเนินกิจกรรมร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก