d5b7d5cb8976588e9c25d6577b0f6a4f.jpg e78104119c584157f2b37c10945a79d5.jpg

สวท.เชียงใหม สร้างเครือข่ายการสื่อสารภาษา 7 ชนเผ่า ภาคเหนือตอนบน

718

สวท.เชียงใหม สร้างเครือข่ายการสื่อสารภาษา 7 ชนเผ่า ภาคเหนือตอนบน

วันที่ 23 ส.ค. 2562โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(สทท.)จังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมชนเผ่า โครงการพัฒนาการสื่อสารการส่งกระจายเสียงวิทยุภาคภาษาชนเผ่า 7 ชนเผ่า ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

“สานสัมพันธ์ชาติพันธุ์ไทย” สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นเวทีในการระดมความคิดเห็น ประสานความร่วมมือ สร้างเครือข่ายการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่างชนเผ่าต่าง ๆ กับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ( สวท.)จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีเป้าหมาย คือเครือข่ายภาคประชาสังคม 9 ชนเผ่า คือ อ่าข่า ม้ง อิ้วเมี่ยน กะเหรี่ยง ลาหู่ ลีซู ไทใหญ่ ลเวือะ และดาราอาง รวมจำนวน 200 คน กิจกรรมในงานมีเวทีเสวนา “สร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมชนเผ่า สวท.เชียงใหม่ AM 1476  KHz การแบ่งกลุ่มเสนอความคิดเห็นของ 9 ชนเผ่า ในประเด็นการพัฒนารายการวิทยุภาคภาษาชนเผ่าให้ตรงกับความต้องการของผู้ฟัง และแนวทางการสร้างเครือข่ายผู้ฟัง สวท.เชียงใหม่

การจัดนิทรรศการ การสาธิตวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ภูมิปัญญา และการแสดงที่สะท้อนให้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ 9 ชนเผ่า ทั้งนี้จากการเสวนา ที่มีนายตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการส่วน สำนักคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. นางสาวธนวันต์ ชุมแสง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และนายไวยิ่ง ทองบือ ผู้แทนชาวชนเผ่า ร่วมในการเสวนา สรุปได้ว่า รายการวิทยุภาคภาษาชนเผ่า ที่ออกอากาศด้วยภาษาชนเผ่า 7 ชนเผ่า ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ ได้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมากต่อประชาชนชาวชนเผ่า และการพัฒนาประเทศชาติ จนถึงปัจจุบัน และแม้ว่าปัจจุบันจะมีการใช้การสื่อสารทางออนไลน์กันมาก แต่ก็มีผู้ฟังรายการวิทยุภาคภาษาชนเผ่ากันเป็นจำนวนมาก เพราะเป็นรายการที่ใช้ภาษาและมีเนื้อหาสาระตรงกับกลุ่มเป้าหมาย