อุตรดิตถ์ ส.ว.พบประชาชนภาคเหนือตอนล่าง แก้ปัญหาด่านถาวรภูดู่

เสนอตั้งคณะอนุกรรมาธิการแก้ไขปัญหาการพัฒนาด่านการค้าขายชายแดนผ่านด่านถาวรภูดู่ และการขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ จำนวน 270 ไร่

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นำโดย พลอากาศเอกอดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ประธานฯพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต พลเอกสำเริง ศิวาดำรง นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน นายชลิต แก้วจินดาและสว.เขตภาคเหนือตอนล่าง ได้ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อศึกษาข้อมูลและรับข้อเสนอแนะเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการวุฒิสภาต่อไป


จังหวัดอุตรดิตถ์นำโดยนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาครัฐและเอกชน ได้เสนอปัญหาของการพัฒนาด่านการค้าขายชายแดนและด่านผ่านแดนถาวรภูดู่ให้คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือตอนล่าง เพื่อนำปัญหาเข้าสู่กระบวนการแก้ไขโดยด่วน เป็นเรื่องการขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ จำนวน 270 ไร่

เพื่อก่อสร้างเป็นอาคารและสถานที่ทำการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด่านศุลกากร การขออนุมัติซ่อมแซมถนนระยะทาง 1.49 กิโลเมตร จากตัวด่านภูดู่ถึงแนวเขตขายแดน ซึ่งเป็นปัญหายืดเยื้อมาตั้งแต่การเปิดเป็นด่านผ่านแดนถาวร ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ทางคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนภาคเหนือตอนล่าง ได้นำข้อปัญหาเพื่อหาทางออกร่วมกัน โดยจะนำเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาในระดับนโยบาย โดยจะเสนอคณะวุฒิสภาขอตั้งเป็น คณะอนุกรรมาธิการเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาด่านภูดู่โดยตรง ซึ่งภาคเอกชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ยื่นหนังสือแนวทางการแก้ไขปัญหาด่านภูดู่ของภาคเอกชนไปยังคณะวุฒิสภาอีกด้วย

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน