พ่อเมืองเชียงราย เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ในโครงการอบรมรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในทรัพย์สิน

วันที่ 22 ส.ค. 2562 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยในทรัพย์สิน ตามกิจกรรมการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถ เมื่อวันที่ 20 ส.ค.62 ที่ผ่านมา ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 ระหว่างวัน 20-23 ส.ค. 62 ณ หอประชุมสมเด็จย่า อาคาร C 4 ม.แม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นผู้ดำเนินโครงการ นำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในเขตจังหวัดเชียงราย ทั้ง 18 อำเภอ 142 ตำบล 1,752 หมู่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรมฯ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพของเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้นำหมู่บ้านในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของภาครัฐในระดับ ตำบล หมู่บ้าน ให้มีความสามารถในการเป็นเครือข่ายของทางราชการ ทราบถึงศาสตร์พระราชา ด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ในการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้กับกลุ่มพลังมวลชนในระดับท้องถิ่น

ในการนี้ ยังได้รับการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยทีมวิทยากรจากจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. การบรรยายเรื่อง ระเบียบและอำนาจหน้าที่การปฏิบัติของฝ่ายปกครองที่ถูกต้อง ตามรัฐธรรมนูญกฎหมายของราชอาราจักรไทย ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บัาน โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง และเรื่องศาสตร์พระราชาด้านการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารน้ำใต้ดิน การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน

แหล่งข่าวจาก – ปกครองเชียงราย
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /รายงาน