สปข.4 – NBT พิษณุโลก จัดงานครบรอบ 32 ปี

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 (สปข.4) พิษณุโลก นางสาวพรรณี สัสดีแพง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้จัดงานครบรอบ 32 ปี วันก่อตั้งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 และสถานีโทรทัศน์ NBT พิษณุโลก โดยมี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 กล่าวว่า ในโอกาสครบรอบ 32 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 และสถานีโทรทัศน์ NBT พิษณุโลก พร้อมที่จะพัฒนาให้ก้าวทันยุค 4.0 “สื่อสร้างสรรค์ก้าวทันโลกดิจิทัล” อย่างแท้จริ ง และจะผนึกการทำงานกับทุกภาคส่วน เพื่อทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในทุกช่องทางทั้งวิทยุโทรทัศน์สื่อโซเชียลเครือข่ายสื่อและอื่นๆ

“เพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจให้แก่ประชาชนได้นำข้อมูลข่าวสารไปใช้ในชีวิตประจำวันตามนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน เพื่อส่งถึงรัฐบาลและนำมาพัฒนาการทำงาน ของกรมประชาสัมพันธ์ให้ดี ยิ่งขึ้น” นางสาวพรรณี กล่าว

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เดิม ชื่อศูนย์ ประชาสัมพันธ์เขต 4 ได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ อาคารหลังใหม่เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2535 และได้ทำการประชาสัมพันธ์นำเสนอข้อมูลข่าวสารนโยบายของรัฐบาลมาตามลำดับ จนเป็นที่รู้จักและเชื่อมั่น ประชาชนให้การยอมรับ ในปี 2540 จะยกสถานะจากศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 4 มาเป็นสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

ชนันท์ ช่างเงิน ภาพ/ข่าว