พะเยา รมช.เกษตรฯ เปิดสะพาน ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดสะพาน ถนนเฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณสะพานข้ามคลองแม่ต๋ำเชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ(ข้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา) อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

โดยอำเภอเมืองพะเยา ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงได้มีการสนับสนุนเครื่องจักรกล และบุคลากรในการปรับปรุงถนนรอบกว๊านพะเยาช่วงสุดท้ายเชื่อมระหว่างโบราณสถานร่องไฮกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา และเชื่อมต่อกับถนนสายเอเชีย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา ได้มีการสนับสนุนเครื่องจักรกลสำหรับขุดลอกและกำจักวัชพืชในกว๊านพะเยา แขวงทางหลวงพะเยา และแขวงทางหลวงชนบทพะเยา ได้สนับสนุนท่อในการทำถนน

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนักในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โดยการก่อสร้างสะพานข้ามคลองแม่ต๋ำ เชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองพะเยา เพื่อเป็นการพัฒนาเส้นทางและสภาพถนนสายรอบกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก ให้มีความสะอาดปลอดภัย สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆรอบกว๊านพะเยา และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในการใช้เส้นทางคมนาคม ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

โดย ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส เปิดเผยว่า สะพานถนนเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ สร้างขึ้นโดยความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐและเอกชนทั้งชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของ จ.พะเยา รวมถึงกรมประมง ส่วนราชการจังหวัดพะเยา จึงนับเป็นนิมิตหมายอันดีในการประสานงานกันเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงกับพี่น้องชาวพะเยา ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมที่รวดเร็วปลอดภัย การดำรงชีพของกลุ่มจับปลาประมงพื้นบ้านที่มีสถานที่จับปลาเพิ่มขึ้นเหล่านี้ เป็นต้น ตนเองคิดว่า น่าจะเป็นต้นแบบที่ดีให้จังหวัดอื่นทำตามได้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ภาคีเครือข่ายที่เครือข่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อน การดำเนินงานตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562