พิษณุโลก กรมบัญชีกลางหักดิบยกเลิกประกวดราคาพัฒนาชุมชนจังหวัด ระบุไม่เป็นธรรม

“ปูด”ให้บริษัทผู้ชนะการประมูลงาน OTOP ราคาสูงกว่าผู้แพ้ 482,669 บาท

รายงานข่าวแจ้งว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเรื่องแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดอดุลย์ดวงดีการพิมพ์อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร

โดยระบุว่าตามหนังสือที่กค(กอร) 0 4 0 5 5 / 30933 ลงวันที่22 กรกฎาคม2562 ตามหนังสือที่อ้างถึงจังหวัดพิษณุโลกโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกแจ้งว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดอดุลย์ดวงดีการพิมพ์และบริษัทบีเคสมาร์ทโซลูชั่นจำกัดขออุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามประกาศจังหวัดฯและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(Quadrant D) กิจกรรมที่3 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขที่85/2562 ลงวันที่19 มีนาคม2562

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนได้พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์ทั้ง2 รายแล้วเห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงปรากฎว่าจังหวัดพิษณุโลกโดยพัฒนาชุมจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคาแล้วตั้งแต่ต้นโดยได้แบ่งข้อเสนอด้านเทคนิคเป็นเกณฑ์ย่อยแต่จังหวัดฯก็มิได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนของแต่ละเกณฑ์ย่อยให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบเมื่อถึงขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาให้คะแนนแต่ละเกณฑ์ย่อยตามดุลพินิจและข้อเท็จจริงที่ผู้ยื่นข้อเสนอมาซึ่งก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน

ประกอบกับในการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลก็มิได้ให้เหตุผลในการให้คะแนนแต่อย่างใดจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ. . 2560 ข้อ55 ( 4 ) ()และไม่เป็นธรรมต่อผู้แข่งขันในการเสนอราคาดังนั้นอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญจึงให้จังหวัดฯยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้และดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไปตามนัยมาตรา119 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ. . 2560

ทั้งนี้ให้จังหวัดแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วยจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลางปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

รายงานข่าวแจ้งว่าพัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดอดุลย์ดวงดีการพิมพ์ พร้อมสำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของหจก. ดวงดีการพิมพ์

ข่าวแจ้งว่านายธีระพงษ์ สิทธารถ ผู้จัดการ หจก.​อดุลย์ดวงดีการพิมพ์ ได้อุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 19 เมษายน2562 ในขณะที่นายปราโมช เจนธัญกรณ์ ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันย้ายไปจังหวัดกำแพงเพชร

ตามที่ประกาศให้ผู้ชนะการประมูลเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 คือ บริษัทแอกเซสแอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด เสนอราคา1,881,669.90 บาทสูงกว่าราคาที่หจก.อดุลย์ดวงดีการพิมพ์เสนอราคาไว้เพียง 1,399,000 บาทถูกว่าผู้ชนะ 482,669 บาท