พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศ
วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และบริษัทเบจิงซีลู เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศ

ระหว่าง วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล กับ บริษัทเบจิงซีลู เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย นางสาวชิ บิน ประธานบริษัทเบจิงซีลู เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เพื่อขยายความร่วมมือระหว่างประเทศในการผลิตบุคลากรสุขภาพรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางประชากรของทั้งสองประเทศและของโลก
ตามที่วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีแผนที่จะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป

โดยเริ่มจากปีการศึกษา 2563 จะเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตร 4 ปี) ใน 2 แขนงวิชา คือ 1) แขนงวิชาการดูแลสุขภาพมารดาและเด็กและการผดุงครรภ์ และ 2) แขนงวิชาการดูแลผู้สูงอายุและการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนั้นยังมีแผนจะเปิดเพิ่มในอีก 3 แขนงวิชาในปีการศึกษา 2564 ได้แก่ 1) แขนงวิชาการดูแลสุขภาพ ความงาม และการชะลอวัย 2) แขนงวิชาการจัดการสุขภาพ และ 3) แขนงวิชาการจัดการสถานพยาบาล รวมทั้งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในปีการศึกษา 2566 ด้วยนั้น เพื่อให้แผนการดำเนินงานดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย

วิทยาลัยการพยาบาลจึงได้พยายามแสวงหาความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาที่สามารถสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์
สำหรับการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศในวันนี้ ถือเป็นปฐมฤกษ์ของการเริ่มต้นแผนดังกล่าว โดยบริษัทเบจิงซีลู เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้บรรลุข้อตกลงที่จะเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อดำเนินการจัดหาและคัดเลือกนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนานาชาติที่วิทยาลัยการพยาบาลพัฒนาขึ้น อันจะเป็นการร่วมมือกันขับเคลื่อนการผลิตบุคลากรทางสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพทั้งสองประเทศและในระดับนานาชาติต่อไป