กรมบัญชีกลาง ยกเลิกประกวดราคา พัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร หลังถูกร้องเรียนไม่เป็นธรรม

หจก.ร้องอุทธรณ์ ราคาต่ำกว่าผู้ชนะการประมูลกว่า 2 แสนบาท ก่อนหน้าพัฒนาการจังหวัด เคยมีหนังสือชี้แจงว่าชอบด้วยกฎหมายแล้ว

รายงานข่าวแจ้งว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อดุลย์ดวงดีการพิมพ์ อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร

โดยระบุว่า”ตามหนังสือที่ กค (กร) 0 4 0 5 5 / 3 3 2 3 1 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพิจิตรโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร แจ้งว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด อดุลย์ดวงดีการพิมพ์ ขออุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตามประกาศจังหวัด และเอกสารประกวดราคา จ้างโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) กิจกรรมที่ 3 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562”

“ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ได้พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์แล้วเห็นว่า แม้จังหวัดพิจิตรจะได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะยื่นข้อเสนอ โดยขอใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคาแล้วตั้งแต่ต้น โดยแบ่งข้อเสนอด้านเทคนิคเป็นเกณฑ์ย่อย แต่จังหวัดก็มิได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนของแต่ละเกณฑ์ย่อย ให้ผู้ยื่นข้อเสนอทราบ เมื่อถึงขั้นตอนการพิจารณาผลการเสนอราคาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณา ระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน ประกอบในการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลก็มิได้ให้เหตุผลในการให้คะแนนแต่อย่างใด จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 ข้อ 55 ( 4 ) (จ)และไม่เป็นธรรมต่อผู้แข่งขันในการเสนอราคา ดังนั้น อุทธรณ์ฟังขึ้น และมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ จึงให้จังหวัดฯ ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้และดำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป หนังออนไลน์ ตามนัยมาตรา 119 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 ทั้งนี้ให้จังหวัดแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ทราบด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน” หนังสือดังกล่าว ระบุ

 

รายงานข่าวแจ้งว่า นายพงษ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดอดุลย์ดวงดีการพิมพ์ พร้อมสำเนาหนังสือ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของหจก. ดวงดีการพิมพ์

ข่าวแจ้งด้วยว่า ก่อนหน้านี้ นายพงษ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด.อดุลย์ดวงดีว่า TOR โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) กิจกรรมที่ 3 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรชอบด้วยกฎหมายโดยสมบูรณ์

ข่าวแจ้งว่า หจก.​อดุลย์ดวงดีการพิมพ์ ได้อุทธรณ์ผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา​ต่อสำนักงานพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ตามที่ผู้ชนะการประมูล คือ หจก.ฉลามทรัพย์ (ขายส่ง, ขายปลีก​ ​ ให้บริการ​ ผู้ผลิต)​ ผู้ชนะเสนอราคา 1,224,480 บาท สูงกว่าราคาที่ หจก.อดุลย์ดวงดีการพิมพ์​ เสนอราคาไว้เพียง 990,000 ถูกว่าผู้ชนะ 234,800 บาท สำหรับราคากลางในการประมูล 1,289,290 บาท จึงขอคัดค้านผลการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และมีความประสงค์อุทธรณ์ดังกล่าวตามมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560