จังหวัดตาก อำเภอชายแดน จัดกิจกรรมรวมพลังมวลชนต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 พันเอกไมตรี ชูปรีชา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 ร่วมเปิดงานรวมพลังมวลชนต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่อำเภอชายแดน ของจังหวัดตาก ทั้งอำเภอแม่สอด แม่ระมาด ท่าสองยาง และพบพระ เข้าร่วมพิธีจำนวนร่วม 600 คน

สำหรับการจัดงานกิจกรรมรวมพลังมวลชนต้านยาเสพติดตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด กองอำนวยการรักษาความมั่น ภายในภาค 3 ส่วนแยกห 1ได้ดำเนินการตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยมีชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนและชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งเป็นหน่วยงานดำเนินการ

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินการโครงการคือการสร้างกระบวนการและเครือข่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน โดยมีแนวทางที่สำคัญประการหนึ่งคือการส่งเสริมให้หมู่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสร้างกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน และประการสำคัญในการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินคือการน้อมหลักการแก้ไข

โดยใช้แนวทางสันติวิธีการให้อภัยให้ความรักความเมตตาให้โอกาสแก่ครอบครัวที่มีสมาชิกหลงผิดไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยการดำเนินงานตามกระบวนการ 10 ขั้นตอนในการจัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดให้มีกิจกรรมต่อยอด ทุนศรัทธา ทุนปัญญาและทุนศักดิ์สิทธิ์ มีกระบวนการประชาคมคัดแยกด้วยสันติวิธีโดยครัวเรือนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยชุมชนเป็นผู้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันสามารถขจัดยาเสพติดออกจากหมู่บ้านและชุมชนได้ หมู่บ้านและชุมชนเกิดความปลอดภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนและตลอดไป

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น