พิษณุโลก สถานคุ้มครองสวัสดิภาพฯ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านแสงแคว)​ จังหวัดพิษณุโลก นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้รับบริการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว)​ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

การคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์(บ้านสองแคว)​จังหวัดพิษณุโลก มีภารกิจในการดำเนินการด้านการคุ้มครองช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ. ศ. 2551 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ. ศ. 2539 หรือสตรีที่มีอายุเกิน 18 ปี ที่สมัครใจเข้ารับการคุ้มครองเพื่อบำบัดฟื้นฟูปรับสภาพร่างกายและจิตใจ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมด้านการศึกษาและการช่วยเหลือด้านกฎหมายพร้อมทั้งบริการด้านการฝึกอาชีพเพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพให้ทักษะชีวิตแก่กลุ่มสตรีเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ 17 จังหวัดภาคเหนือ