แม่ทัพภาคที่ 3 ประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 06.30 – 09.00 น. ณ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 และเนื่องในโอกาส วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมี คุณศิริพร ชัยยะคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พลโท สุเชษฐ์ ตันยะเวช ผู้อำนวยการศูนย์ประสานความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 , พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 , พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหนันท์ รองแม่ทัพภาคที่ 3, พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 , พลตรี จาตุรงค์ เชื้อคำฟู ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 , พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคำแหง เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 , พลตรี จรัส ปัญญาดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 , พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ,
พลตรี วุฒิไชย อิศระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, พันเอก กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3, พันเอก ประพัฒน์ พบสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 , พันเอก วัชรพงษ์ แก้วแจ้ง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39, พันเอก เทอดศักดิ์ งามสนอง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4, พันเอก หญิง สุชาดา แจ่มสุวรรณ สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3, พันเอก สมบัติ บุญกอแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4, พันเอก สุวัฒน์ เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3 , พันเอก กฤติ พันธะสา ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. , พันโท วรจักรรดิ์ เตปิน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 , พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ในเวลา 06.30 น. พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน พร้อมด้วย คุณศิริพร ชัยยะคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย กำลังพลกองทัพภาคที่ 3 และครอบครัว ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 88 รูป เพิ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ ลานพื้นแข็งบริเวณหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

จากนั้นเมื่อเวลา 07.20 น. พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตามบทเจริญพระพุทธมนต์ที่มหาเถระสมาคมกำหนด ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมทั้งร่วมบำเพ็ญสมาธิน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เพื่อถวายพระราชกุศล ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ต่อมาเวลา 08.09 น. พลโทฉลองชัยชัยยะคำแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพร้อมด้วยคุณศิริพรไชยะคำประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา หน่วยในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 พิธีการไถ่ชีวิตกระบือ.และพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับโค กระบือ จำนวน 2 ท่าน คือ 1. นางน้ำฝน โสภา บ้านเลขที่ 116/2 บ้านใหม่ชัยมงคล ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ 2. นางเฉลียว อ่อนอุ่น บ้านเลขที่ 63/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านป่า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบอาชีพรับจ้าง และคล้องพวงมาลัยผูกผ้าสี จากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์แกโค กระบือ เพื่อความเป็นสิริมงคล ด้วย บริเวณหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ต่อมาเวลา 08.30 น. พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน. พร้อมด้วย คุณศิริพร ชัยยะคำ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 นำกำลังพลประกอบพิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้งร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ตามที่กองทัพบกได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน โดยเน้นให้ความสำคัญสูงสุดในการจัดและสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี การเทิดทูน และการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ นั้น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 กองทัพบกจึงให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช 2562 โดยมีกรอบแนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกันและพร้อมเพียงทุกกองทัพภาคและหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก

ในส่วนกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3. , หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก, นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 และมวลชนรอบค่าย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เพื่อเป็นถวายเป็นราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความจงรักภักดีตลอดจนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพระองค์ท่าน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชะนีพันปีหลวง อีกทั้งเป็นการสนองพระราชดำริ และช่วยเหลือเกษตรกรได้มีโอกาสเป็นเจ้าของโคไว้ใช้แรงงานและเพิ่มจำนวนโคในประเทศให้เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ยังพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวงด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเพื่อแสดงออกถึงการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระหากษัตริย์ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดของกองทัพภาคที่ 3