พะเยา จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2562 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ น้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดพะเยา และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จัดขึ้น ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รับพระราชเสาวนีย์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินงานโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ มาเป็นปีที่ 21

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จึงได้ขอความร่วมมือให้จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สมาคมชมรมแม่บ้านดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนในจังหวัดพะเยา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562