จังหวัดตาก ร่วมกองทัพภาคที่ 3 จัดงาน ครบ 106 ปี จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี คนแรกของภาคเหนือ

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ณ อนุสาวรีย์ จอมพล ถนอม กิตติขจร อดีตนายรัฐมนตรี บริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก พลอากาศเอก ยุทธพงษ์ กิตติขจร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลัยสดุดี จอมพลถนอม กิตติขจร อดีตนายกรัฐมนตรี ครบ 106 ปี

โดยมีนายอุดร ตันติสุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พล.อ.ถนอม วัชรพุทธ อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 อดีตนายทหารผู้ใต้บังคับบัญชา และกำลังพลจากกองทัพภาคที่ 3 กำลังพลของจังหวัดทหารบกที่ 310 และกองพลทหารราบที่ 14 ประชาชนชาวตาก ร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

นายอุดร ตันติสุนทร กล่าวว่า จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 10 จัดตั้งจังหวัดตาก เป็นศูนย์พัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด มีการวางรากฐานการศึกษา การพัฒนาจังหวัด ฯลฯ นอกจากนั้นจัดตั้งตากเป็นศูนย์ยุทธศาสตร์พัฒนาภาคเหนือ ก่อสร้างถนนเชื่อมเอเชียยุโรป และถนนเส้นทางเหนือใต้ จากเอเชีย ยุโรป วางให้เป็นศูนย์กลางโรจิสติกส์ จัดตั้งจุดกระจายสินค้า ก่อสร้างสะพาน และเส้นทางสายตาก +แม่สอด พัฒนาด้านการเกษตร และที่ดินทำกิน และอิ่น ๆ อีกมากมาย ผลพวงของการทำงานและการวางแผนพัฒนาตาก และภาคเหนือ พวกเราจึงจัดงานวันกตัญญู ครบรอบ 106 ซึ่งตรงกับวันครบรอบวันเกิดของจอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี คนที่ 10 ของไทย

รายงานแจ้งว่า จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีคนที่ 10 ของประเทศไทย เป็นชาวจังหวัดตากโดยกำเนิด เกิดวันที่ 11 สิงหาคม 2454 ที่บ้านหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีพี่น้องรวม 8 คน เป็นบุตรของ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ (อำพัน กิตติขจร) และนางลิ้นจี่ กิตติขจร เริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนวัดโคกพลู (อยู่ติดด้านหลังศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) อำเภอเมือง จังหวัดตาก

จบชั้นป.3 พอ อายุได้ 8 ขวบเดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อศึกษาวิชาทหารตามความคิดของบิดา เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2463 ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนายร้อยชั้น เตรียม 1 ข ใช้เวลาเรียนอยู่ 10 ปี จึงสำเร็จออกมาเป็นนักเรียนทำการนายร้อยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2472

เริ่มเข้ารับราชการในตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 กองพันที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ และได้แต่งงานกับนางสาวจงกล กระบวนยุทธ เมื่อ พ.ศ.2473 การรับราชการได้ เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง พ.ศ. 2506 ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และพ.ศ.2507 ได้รับพระราชทานคฑาจอมพลจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

จอมพลถนอม กิตติขจร ได้สร้างคุณูปการไว้ให้แก่จังหวัดตาก ในด้านต่างๆ เป็นจำนวนมาก ผลการพัฒนาในจังหวัดตากที่สำคัญและเป็นที่ประจักษ์จนถึงทุกวันนี้ อาทิ ด้านการคมนาคม ได้ก่อสร้างสะพานกิตติขจร ข้ามแม่น้ำปิง ก่อสร้างทางหลวงสายตาก-แม่สอด และสร้างเครือข่ายถนนวงรอบทั้ง 9 อำเภอของตาก มีการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนา 17 จังหวัดภาคเหนือ” โดยจังหวัดตาก เป็นศูนย์กลาง

ด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แปรสภาพแม่น้ำปิงโดยการขุดทรายกลางแม่น้ำปิงมาถมทั้งสองฝั่งแม่น้ำปิง ความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำปิงด้านตะวันออก และตะวันตก หนองบัวใต้ แม่ท้อ ป่ามะม่วง จากเขตตำบลหนองหลวง จนถึงตำบลระแหงทำให้ตัวเมืองตาก มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้น มี “เมืองตากใหม่” ใช้เป็นสวนสาธารณะและสิ่งก่อสร้างของทางราชการ เป็นย่านการค้าและที่อยู่อาศัยของประชาชน มีการสร้าง “ศูนย์ราชการ” ขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย มีการจัดตั้งหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ไปในคราวเดียวกัน มากกว่า 100 แห่ง มีอาคารศาลากลางจังหวัด หน่วยราชการรวมอยู่ในที่แห่งเดียวกัน

สบเกษม แหงมงาม ภาพ/ข่าว