พะเยา “กาดหมั้ว”ชุมชนคุณธรรม วัดใหม่แทนคำ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ร่วมกับวัดใหม่แท่นคำ ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมเปิดกาดหมั้วคุณธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในราคาที่เป็นธรรมและเป็นการช่วยเหลือกันในชุมชน ในการที่จะจำหน่ายแลกเปลี่ยนสินค้าภายในชุมชน

การแสดงศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนา รวมทั้งการแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้งการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เป็นผลิตภัณฑ์และผลผลิตของผู้สูงอายุ ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ถือเป็นกิจกรรม ส่วนหนึ่งของการเปิดตลาดสินค้า กาดหมั้วชุมชนคุณธรรม วัดแท่นคำ ที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาร่วมกับวัดแท่นคำ และชาวบ้านในชุมชนตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ ได้ร่วมกันจัดขึ้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน รวมทั้งผลผลิตของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ทั้งข้าวของเครื่องใช้อาหารการกิน รวมทั้งสินค้าหลากหลายชนิด ที่ทำการผลิตขึ้นในชุมชน โดยการนำออกจำหน่ายให้กับประชาชนในชุมชนรวมทั้งประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ชุมชนได้มีโอกาสที่จะนำผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของตนเองให้มีสถานที่จัดจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนถึงการแลกเปลี่ยนสินค้าผลิตภัณฑ์

ซึ่งกาดหมั้วชุมชนคุณธรรม วัดแท่นคำดังกล่าวนั้น จะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้นำสินค้าออกมาจำหน่ายบริเวณกาดหมั้วคุณธรรม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดแท่นคำ ตำบลห้วยลานอำเภอดอกคำใต้ โดยจะเปิดให้ ประชาชนนำสินค้ามาจำหน่ายทุกทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าจนถึงเย็น และถือว่าตลาดแห่งนี้จะเป็นการที่จะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งในพื้นที่นั้นมีการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ทั้งในเรื่องของผลผลิตทางด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวิถีชุมชน ตลอดจนถึงอาหารเครื่องใช้และสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นจำนวนมาก