พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทานผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพะเยา


วันที่ 9 สิงหาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จำนวน 200 ครัวเรือน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา , นายอำเภอดอกคำใต้ , หัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ร่วมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย


ทั้งนี้สืบเนื่องจาก จังหวัดพะเยา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 และเมื่อวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 7 อำเภอจำนวน 4,504 ครัวเรือน ประกอบด้วยในพื้นที่อำเภอปง จำนวน 1,225 ครัวเรือน อำเภอเชียงคำจำนวน 278 ครัวเรือน อำเภอจุน จำนวน 1,755 ครัวเรือน อำเภอภูซางจำนวน 124 ครัวเรือน อำเภอเชียงม่วน 644 ครัวเรือน อำเภอดอกคำใต้จำนวน 450 ครัวเรือน และอำเภอภูกามยาวจำนวน 28 ครัวเรือน

โดยมีราษฎรได้รับผลกระทบ ทางด้านการดำรงชีพ ด้านสิ่งสาธารณประโยชน์ และพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 65,000 ไร่ ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน บ้านพักอาศัยสิ่งสาธารณประโยชน์ รวมถึงพื้นที่ทางการเกษตร ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งจังหวัดพะเยาได้บูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นแล้ว

จากนั้นองคมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการได้มอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ ที่มารอรับมอบสิ่งของพระราชทาน พร้อมกับพบปะพูดคุย เยี่ยมเยียนประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่มีที่มาเปิดบริการตรวจรักษาโรคให้แก่ประชาชน และได้เดินทางลงพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้จำนวน 2 ครัวเรือน

 

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน องคมนตรี ได้เดินทางไปที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อมอบ สิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทั่วไป จำนวน 200 ครัวเรือน พร้อมกันนี้ได้มอบอาหารพระราชทานเลี้ยง แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอจุน ที่มารอรับมอบสิ่งของพระราชทาน พบปะพูดคุยเยี่ยมเยียนประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ที่มาเปิดบริการรักษาโรคฟรีให้กับ ผู้ประสบอุทกภัยด้วย จากนั้นองคมนตรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ ได้เดินทางลงพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัย เพื่อมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอจุนอีกจำนวน 2 ครอบครัวด้วย

โดยประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่มารับมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้