แม่ทัพภาคที่ 3 นำจิตอาสาเมืองสองแคว เปิดกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาคลองยมราช ”

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “ จิตอาสาพัฒนาคลองยมราช ”

ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 ได้ร่วมลงเรือท้องแบนเก็บวัชพืชผักตบชวาในคลองยมราช ด้วย ณ บริเวณคลองยมราช ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3, พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3, พันเอก กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 , พันเอก กฤติ พันธะสา ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 , พันเอก สุวัฒน์ เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3 และประชาชนจิตอาสาพร้อมใจใส่เสื้อสีฟ้าเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง กว่า 800 คน

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมถวายพระเกียรติ, กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล,กิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และองค์การบริหารตำบลบ้านกร่าง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “ จิตอาสาพัฒนาคลองยมราช ” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกำจัดผักตบชวา ทำความสะอาด ทำความสะอาดคูคลอง ณ บริเวณคลองยมราช ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 3 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้คนในชาติมีความเสียสละ ตั้งมั่นในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยไม่มีค่าตอบแทน และไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้


ทั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ทุกคน ทุกฝ่าย ต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความสะอาด เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำ ลำคลอง อย่างยั่งยืน โดยมี จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดพิษณุโลก ต่างร่วมแรงร่วมใจกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำหรับ กิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาคลองยมราช ” ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดขยะริมคลอง และคลองยมราช ถอนวัชพืช ซ่อมแซมริมตลิ่งที่ชำรุด เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามหน้ามอง อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด เสริมสร้างความสามัคคี และร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม