จังหวัดตาก เร่งผลิต “อาโวคาโด”เกรดพรีเมี่ยม ยกระดับพืชเศรษฐกิจสายพันธุ์ดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ เกษตรจังหวัดตาก มีนโยบายเร่งพัฒนาให้ตากเป็นศูนย์กลางการผลิตอาโวคาโดยคุณภาพ หรือ “City of Avocado” อาโวคาโด เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ ที่ตลาดมีความต้องการมาก โดยเฉพาะสายพันธุ์ดี เช่น แฮส พิงค์เคอตั๊น ปีเตอร์สัน ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดตาก ได้วิเคราะห์แล้วเห็นว่าอำเภอพบพระ และอีกหลายอำเภอมีศักยภาพเหมาะสมในการผลิตอาโวคาโดยสายพันธุ์ดี เพราะมีระดับความสูงจากน้ำทะเล 600-1,200 เมตร มีสภาพภูมิอากาศ และสภาพพื้นที่เหมาะสม จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตอาโวคาโดเชิงการค้า นำร่องในอำเภอพบพระ

ปัจจุบันได้รวมกลุ่มในลักษณะแปลงใหญ่จำนวน 6 กลุ่ม มีพื้นที่ปลูกมากกว่า 3,960 ไร่ มีเกษตรกรผลิตมากกว่า 400 ราย โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้ได้คุณภาพดีให้ได้มาตรฐานสากล การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการแปรรูปควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงการตลาด โดยพัฒนาไปพร้อมๆ กัน

ทั้งนี้นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ เกษตรจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางอรพินท์ แสงมณี เกษตรอำเภอพบพระ ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงมอบเงินอุดหนุนให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่อาโวคาโดยพบพระ ร่วมกับนายชลอ เอี่ยมสอาด ประธานกลุ่ม และกรรมการกลุ่ม จำนวน 500,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามโครงการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ที่มีการลงพื้นที่วิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรได้เป็นผู้จัดทำแผนพัฒนาการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิตทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทางด้วยตัวเอง

โดยมีนักส่งเสริมการเกษตรเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและยั่งยืนในการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการจัดการด้านการตลาดด้วยตนเอง และสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาแก่เกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ต่อไป

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น