กปส.-กสทช.จัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคเหนือ ถอดบทเรียน ถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน

จริยธรรมของสื่อ รับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต ครั้งที่ 6 ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดพิษณุโลก
กรมประชาสัมพันธ์(กปส.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) จัดโครงการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน


:จริยธรรมของสื่อ รับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤต ครั้งที่ 6 ในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. โดยมี นางสาวพรรณี. สัสดีแพง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต4 พิษณุโลก เป็นประธานเปิดการสัมมนาครั้งนี้

กรณีที่เยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 13 คน เข้าไปติดอยู่ในถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทำให้ขาดการติดต่อตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เป็นที่สนใจไปทั่วโลก มีสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศติดตามรายงานข่าวถึง 1,318 คน มีทั้งผลสำเร็จและปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤติและด้านการสื่อสารมวลชน ซึ่งนับว่าเป็นบทเรียนที่มีค่ายิ่ง

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ กสทช. และกรมประชาสัมพันธ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกันแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการรายงานข่าว รวมทั้งการสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนในภาวะวิกฤติ ด้วยการจัดโครงการถอดบทเรียน กรณีถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน

จริยธรรมของสื่อ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานปฏิรูปประเทศด้านสื่อมวลชนฯ ด้านแนวทางการส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของนักสื่อสารมวลชน ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างแนวทางการปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนในภาวะวิกฤติ โดยมี นายจิรชัย มูลทองโร่ย เป็นประธาน (ปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภา) และอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นรองประธาน ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน 5 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน และผู้แทนมูลนิธิช่วยผู้ประสบภัย รวม 32 คน ร่วมดำเนินการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน เพื่อจัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติ ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนในภาวะวิกฤติ

กรมประชาสัมพันธ์ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติ โดยมี นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธาน ดำเนินการยกร่างแนวทางการปฏิบัติของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติ จัด Focus Group กลุ่มหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติ กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มบรรณาธิการ และกลุ่มผู้สื่อข่าว จัดทำเป็นร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติและสื่อมวลชนในทุกภูมิภาคของประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติ ให้สามารถนำไปใช้ได้กับทุกภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น

จึงได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือฯ จำนวน 6 ครั้ง โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดไปแล้ว 5 ครั้ง คือ ที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สงขลา กาญจนบุรี ขอนแก่น ส่วนครั้งนี้เป็นครั้ง ที่ 6 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤติในพื้นที่ภาคเหนือในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนสื่อมวลชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จาก 11 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ พิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี เชียงราย และเชียงใหม่ รวม 110 คน